Wyszukiwarka:

Ogłoszenia

Ogłoszenie Nr 100618 - 2012 o zamówieniu na roboty budowlane
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (02/04/2012 14:12:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (02/04/2012 14:12:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (02/04/2012 14:12:18)
Ogłoszenie 92192-2012 o zamówieniu roboty budowlane
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (02/04/2012 14:10:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (02/04/2012 14:10:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (02/04/2012 14:10:43)
Ogłoszenie nr 92192-2012 - remont świetlic wiejskich
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (23/03/2012 15:16:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (23/03/2012 15:16:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (23/03/2012 15:16:35)
OGŁOSZENIE dot. wydzierżawienia miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (22/03/2012 10:08:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (22/03/2012 10:08:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (22/03/2012 10:08:47)
"Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:59:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:59:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:59:35)
"Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:58:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:58:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:58:17)
"Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:50:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:50:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:50:49)
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek budżetowych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:43:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:43:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:43:54)
Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Chrzypsko zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:42:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:42:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:42:29)
Zapytanie ofertowe- zajecia opiekuńczo-wychowawcze wydłużenie pracy oddziału w przedszkolu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:33:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:33:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:33:25)
Specyfiakcja istotnych warunków zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:26:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:26:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:26:46)
Ogłoszenie konkursu na specjaliste ds. monitoringu zajęć
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:25:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:25:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:25:25)
Ogłoszenie konkursu na asystenta ds. merytorycznych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:24:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:24:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:24:28)
Projekt sieci wodociągowej do wsi Białokosz gmina Chrzypsko Wielkie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:21:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:21:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:21:53)
Wyjaśnienie Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:54:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:54:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:54:59)
Lokalizacja wieży ciśnień
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:52:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:52:11)
Rozbiórka wieży ciśnień w Chrzypsku Wielkim gmina Chrzypsko Wielkie

Chrzypsko Wielkie: Rozbiórka wieży ciśnień w Chrzypsku Wielkim gmina Chrzypsko Wielkie
Numer ogłoszenia: 373798 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka wieży ciśnień w Chrzypsku Wielkim gmina Chrzypsko Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbiórka wieży ciśnień w Chrzypsku Wielkim gmina Chrzypsko Wielkie Przedmiot zamówienia obejmuje : - wykonanie projektu technicznego rozbiórki, wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę ( Inwestorem jest Gmina Chrzypsko Wielkie) - dokonanie fizycznej rozbiórki stalowej wieży ciśnień oraz betonowego fundamentu wieży..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 74.22.40.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦- kserokopię uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; - zaświadczenie o członkostwie właściwej Izby samorządu zawodowego z datą ważności min. do 31.12.2011 r.

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Nie wyznacza się .

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Nie wyznacza się .

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦1) Odpis opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000,00 PLN, związanej z przedmiotem zamówienia; jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia ww. informacji dotyczącej tych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie wymaga.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl oraz w siedzibie zamawiającego ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Chrzypsko Wielkie ul.Głowna 15 , 64-412 Chrzypsko Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:51:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:51:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:51:09)
Projekt sieci wodociągowej do wsi Białokosz gmina Chrzypsko Wielkie


Chrzypsko Wielkie: Projekt sieci wodociągowej do wsi Białokosz gmina Chrzypsko Wielkie
Numer ogłoszenia: 373712 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt sieci wodociągowej do wsi Białokosz gmina Chrzypsko Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt sieci wodociągowej do wsi Białokosz gmina Chrzypsko Wielkie o długości 4200 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga

III.2) ZALICZKI

•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - kserokopię uprawnień budowlanych do projektowania sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń; - zaświadczenie o członkostwie właściwej Izby samorządu zawodowego z datą ważności min. do 31.12.2011 r.

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Nie wyznacza się.

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Nie wyznacza się.

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Nie wyznacza się.

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Nie wyznacza się.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl oraz w siedzibie zamawiającego ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Gmina Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:50:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:50:04)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:48:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:48:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:48:55)
Wyjaśnienie Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:48:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:48:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:48:05)
Wyjaśnienie Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:47:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:47:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:47:09)
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek budżetowych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie

Chrzypsko Wielkie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek budżetowych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie .
Numer ogłoszenia: 346638 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

•Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek budżetowych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej: a) na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy w planowanej ilości około 579 458 kWh (+/-10%) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku dla 58 punktów poboru zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wyżej opisana część zamówienia stanowi Część A przedmiotu zamówienia. b) na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy w planowanej ilości około 579 458 kWh (+/-10%) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku dla 58 punktów poboru zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający wymaga w szczególności: a) posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punktów poboru Zamawiającego. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 1) a) SIWZ Wykonawca załączy do oferty aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - złożoną w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦1) Odpis opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000,00 PLN, związanej z przedmiotem zamówienia; jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia ww. informacji dotyczącej tych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

◦koncesję, zezwolenie lub licencję

◦opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

◦oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

◦aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

◦nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej: w 2012 roku ..

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej: a) na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek budżetowych w planowanej ilości około 579 458 kWh (+/-10%) w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku dla 58 punktów poboru zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ..

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej: w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: b) na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek budżetowych w planowanej ilości około 579 458 kWh (+/-10%) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku dla 58 punktów poboru zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ..

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:43:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:43:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:43:40)
Odpowiedź na zapytanie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:37:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:37:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:37:43)
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dot. projektu "Nasza szkoła-nasza szansa".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:31:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:31:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:31:08)
Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do pól w m. Łężce i w m. Chrzypsko Wielkie w gm. Chrzypsko Wielkie
Chrzypsko Wielkie: Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do pól w m. Łężce i w m. Chrzypsko Wielkie w gm. Chrzypsko Wielkie Numer ogłoszenia: 235686 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011. •Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do pól w m. Łężce i w m. Chrzypsko Wielkie w gm. Chrzypsko Wielkie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w m. Łężce gm. Chrzypsko Wielkie na długości 320 m i szerokości 4,00 wraz z zjazdami . Poprzez : - - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ,na powierzchni ( 4,80 x320 )+106,80x1,2=1664,16 m2 , - ustawienie na ławie betonowej na leżąco krawężnika drogowego o wym.100x30x15 na długości (2x320)+(2x4,2) = 648m , - podbudowa z kruszywa naturalnego - gruzobetonu warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 1472,16 m2 , - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni (4,20 x 320)+ 128,16 = 1472,16 m2 , -odwodnienie liniowe wjazdu na długości 5 m o wymiarach 100 cm x 12,5 cm x 8,5 cm polimerobeton z kratką ze stal ocynkowana ogniowo - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1472,16 m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (4,20 x 320)+ 128,16 = 1472,16 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. o 2 cm, krotność = 2 na powierzchni 1472,16 m2 , - ręczne plantowanie poboczy około (2x0,5x320) =320 m2 , II. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w m.Chrzypsko Wielkie gm. Chrzypsko Wielkie na długości 60 m i szerokości 4,40 m. ze zjazdami. Poprzez : - - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ,na powierzchni ( 4,40 x 60 )=264 m2 , - ustawienie na ławie betonowej na leżąco krawężnika drogowego o wym.100x30x15 na długości (2x4,6) = 10,0 m , - podbudowa z kruszywa naturalnego - gruzobetonu warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 314 m2 , - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni ( 4,40 x 60 )+50=314 m2 , - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 314m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ( 4,40 x 60 )+50=314m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. o 2 cm, krotność = 2 na powierzchni 314 m2 , - ręczne plantowanie poboczy około (2x0,5x60) =60 m ,. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. •Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających •Zgodnie z art,67 ust.1 pkt7 ustawy nie więcej niż 20 % wartości zamówienia . II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.11.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4000,00 zł , słownie złotych cztery tysiące III.2) ZALICZKI •Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW •III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ◦B1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych •III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ◦o C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie zał. nr 6. •III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ◦C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca zał. nr 7 •III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ◦C.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi zał. nr 8 C.4) Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym zał. nr 5 . C.5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. C.6) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień. •III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ◦Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY •III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: ◦wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ◦wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ◦oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ◦wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ◦oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ◦opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia •III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ◦oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ◦aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ◦aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ◦aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert •III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: ◦nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ◦nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ◦nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 ,64-412 Chrzypsko Wielkie www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 ,64-412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 3. IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.09.2011. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:22:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:22:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:22:33)
Treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:08:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:08:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:08:37)
Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie

Chrzypsko Wielkie: Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie
Numer ogłoszenia: 20122 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011
                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
•Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie polegające na : 1. Charcice a) roboty budowlano - montażowe - wykonanie ocieplania powierzchni dachu płaskiego 208,80 m2 , - wymiana stolarki okiennej o pow. 14,80 m2, - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na pow. 101 m2 , - okładziny z ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych pow. 32,10 m2, - odnowienie elewacji budynku 220,0 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 165,00 m2 b) dostawa z montażem urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna , - huśtawka wagowa , - piaskownica , - ławka parkowa, - kosz drewniany - zestaw zabawowy zjeżdżalnia, ściana linowa ,wejście linowe, równoważnia ,itp..) c) wyposażenie świetlicy - lodówka 1 szt. - patelnia 1 szt. - kuchnia elektryczno-gazowa z piekarnikiem elektrycznym z rożnem 1 szt. - bojler elektryczny pionowy o poj. 140 l., - klimatyzator 1 szt. - komputer przenośny NOTEBOOK LCD 15,4 cala 1 szt. - drukarka Laserowa format A-4 1 szt. - krzesła drewniane składane black 50 szt. , - stoły drewniane 130x70 , 10szt. - naczynia ( talerze - 20 kpl. ,szklanki - 100 szt., garnki 6 l.- 4 szt. , patelnie fi 32 cm - 4 szt.) 2. Gnuszyn a) roboty budowlano - montażowe - wykonanie ocieplania powierzchni dachu płaskiego 383,30 m2 , - wymiana stolarki okiennej o pow. 30,40 m2, - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na pow. 140,0m2 , - okładziny z ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych pow. 62,10 m2, - odnowienie elewacji budynku 180,0 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 190,00 m2 b) wyposażenie świetlicy - lodówka 1 szt. - patelnia 1 szt. - kuchnia elektryczno-gazowa z piekarnikiem elektrycznym z rożnem 1 szt. - bojler elektryczny pionowy o poj. 140 l., - klimatyzator 1 szt. - komputer przenośny NOTEBOOK LCD 15,4 cal 1 szt. - drukarka Laserowa format A-4 1 szt. - krzesła drewniane składane black 50 szt. , - stoły drewniane 130x70 , 10szt. - naczynia ( talerze - 20 kpl. ,szklanki - 100 szt., garnki 6 l.- 4 szt. , patelnie fi 32 cm - 4 szt.) 3. Łężce a) dostawa z montażem urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna , - huśtawka wagowa , - piaskownica , - ławka parkowa, - kosz drewniany - zestaw zabawowy zjeżdżalnia, ściana linowa ,wejście linowe, równoważnia ,itp..).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie polegające na : 1. Charcice a) roboty budowlano - montażowe - wykonanie ocieplania powierzchni dachu płaskiego 208,80 m2 , - wymiana stolarki okiennej o pow. 14,80 m2, - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na pow. 101 m2 , - okładziny z ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych pow. 32,10 m2, - odnowienie elewacji budynku 220,0 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 165,00 m2 b) dostawa z montażem urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna , - huśtawka wagowa , - piaskownica , - ławka parkowa, - kosz drewniany - zestaw zabawowy zjeżdżalnia, ściana linowa ,wejście linowe, równoważnia ,itp..) c) wyposażenie świetlicy - lodówka 1 szt. - patelnia 1 szt. - kuchnia elektryczno-gazowa z piekarnikiem elektrycznym z rożnem 1 szt. - bojler elektryczny pionowy o poj. 140 l., - klimatyzator 1 szt. - komputer przenośny NOTEBOOK LCD 15,4 cala 1 szt. - drukarka Laserowa format A-4 1 szt. - krzesła drewniane składane black 50 szt. , - stoły drewniane 130x70 , 10szt. - naczynia ( talerze - 20 kpl. ,szklanki - 100 szt., garnki 6 l.- 4 szt. , patelnie fi 32 cm - 4 szt.) 2. Gnuszyn a) roboty budowlano - montażowe - wykonanie ocieplania powierzchni dachu płaskiego 383,30 m2 , - wymiana stolarki okiennej o pow. 30,40 m2, - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na pow. 140,0m2 , - okładziny z ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych pow. 62,10 m2, - odnowienie elewacji budynku 180,0 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 190,00 m2 b) wyposażenie świetlicy - lodówka 1 szt. - patelnia 1 szt. - kuchnia elektryczno-gazowa z piekarnikiem elektrycznym z rożnem 1 szt. - bojler elektryczny pionowy o poj. 140 l., - klimatyzator 1 szt. - komputer przenośny NOTEBOOK LCD 15,4 cala 1 szt. - drukarka Laserowa format A-4 1 szt. - krzesła drewniane składane black 50 szt. , - stoły drewniane 130x70 , 10szt. - naczynia ( talerze - 20 kpl. ,szklanki - 100 szt., garnki 6 l.- 4 szt. , patelnie fi 32 cm - 4 szt.) 3. Łężce a) dostawa z montażem urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna , - huśtawka wagowa , - piaskownica , - ławka parkowa, - kosz drewniany - zestaw zabawowy zjeżdżalnia, ściana linowa ,wejście linowe, równoważnia ,itp..)II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 44.22.00.00-8, 45.45.00.00-6, 45.23.32.53-7, 39.22.00.00-0, 37.53.52.00-9, 30.23.60.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 128 zł
III.2) ZALICZKI
•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.•III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.•III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•koncesję, zezwolenie lub licencję
•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert•III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie
•opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówieniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul.Główna 15 ,64-412 Chrzypsko Wielkie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul.Główna 15 ,64-412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 31.03.2011.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:07:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:07:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:07:13)
Numer sprawy: Zp-3410/10/10. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zp-3410/10/10
Chrzypsko Wielkie, 2010-09-07


                                 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

          dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Numer sprawy: Zp-3410/10/10.
Nazwa zadania: Budowa łącznika nr 1-ul. Głównej i Osiedlowej w Chrzypsku Wielkim

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania .

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej a(Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).

 


 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:04:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:04:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:04:25)
Budowa Łącznika nr 1 - ul. Głównej i Osiedlowej w Chrzypsku Wielkim. Numer ogłoszenia: 261024 - 2010
Chrzypsko Wielkie: Budowa Łącznika nr 1 - ul. Głównej i Osiedlowej w Chrzypsku Wielkim. Numer ogłoszenia: 261024 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Łącznika nr 1 - ul. Głównej i Osiedlowej w Chrzypsku Wielkim.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa łącznika nr 1 o długości 56,18m + 2,50 m , ul. Głównej z ul.Osiedlową w Chrzypsku Wielkim z dwoma zjazdami poprzez: - wykonanie wykopów pod studnie i kanalizację deszczową , - formowanie skarp i nasypów , - ułożenie przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z PN-62/B-836-02. wraz z częściową wymianą gruntów . - wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej w ilości 5 szt., fi 425 mm - ułożenie rurociągu fi 315 mm ca 63,22 m z zaślepieniem przyjść i odpływu, - wykonanie przykanalików fi 160 mm w ilości 7 szt. ca 24 m - wykonanie wpustów ulicznych żeliwnych typu bocznego w ilości ca 7 szt. ( zaślepione) - mechaniczne korytowanie łącznika na długości ca 79,7 m [( 56,18-2,5)+(2x10,0+6,0)], - ustawienie krawężnika na długości ca 161,16 m , - ustawienie obrzeży chodnikowych grubości 8 cm na wjazdach ca15 m ( 2x4+2x3,5) - wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem ca 538,08 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. na powierzchni ca 538,08 m2 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ca 538,08 m2 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm ca 538,08 m2 , - wykonanie dwóch zjazdów na posesje o powierzchni ca 35 m2 . Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym projekcie Arch-Bud- opis , oraz w projekcie architektoniczno -budowlanym dostępnym w siedzibie zamawiającego .. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 54.23.32.50-6. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000,00, słownie: pięć tysięcy złoty. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 09 9082 0005 0000 2479 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego w Sierakowie Oddział Chrzypsko Wielkie. z adnotacją wadium - Budowa łącznika nr 1 III.2) ZALICZKI · Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW · III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Koncesja, zezwolenie lub licencja. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. · III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. co najmniej trzy wykonane roboty o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia · III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia. · III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.. · III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY · III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: · koncesję, zezwolenie lub licencję · wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone · wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami · oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie · wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami · oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień · opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia · III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: · oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia · aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy · aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: •zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 , 64- 412 Chrzypsko Wielkie oraz na stronie www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 , 64- 412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 3. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:03:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:03:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:03:03)
Modernizacja nawierzchni gminnej drogi dojazdowej do pól w m. Mylin gm. Chrzypsko Wielkie i nawierzchni drogi gruntowej w m. Orle Wielkie

Chrzypsko Wielkie: Modernizacja nawierzchni gminnej drogi dojazdowej do pól w m. Mylin gm. Chrzypsko Wielkie i nawierzchni drogi gruntowej w m. Orle Wielkie
Numer ogłoszenia: 220786 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja nawierzchni gminnej drogi dojazdowej do pól w m. Mylin gm. Chrzypsko Wielkie i nawierzchni drogi gruntowej w m. Orle Wielkie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : Modernizacji nawierzchni gminnej drogi dojazdowej do pól w m. Mylin gm. Chrzypsko Wielkie na długości 230 m i szerokości 4,10 m. ośmioma zjazdami. Poprzez : - - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ,na powierzchni ( 4,50 x230 )+40.0=1075.00 m2 , - ustawienie krawężnika drogowego o wym.100x30x15 na długości 200 m , - podbudowa z kruszywa naturalnego - gruzobetonu warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 1006.00 m2 , - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni (4,20 x 230)+ 40.00 = 1006.00 m2 , - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 966.00 m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (4.1x230)+40 =983.00 m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. o 2 cm, krotność = 2 na powierzchni 943.00 m2 , - ręczne plantowanie poboczy około (2x0,5x230) =230 m2 , II. Modernizacja nawierzchni drogi gruntowej w m. Orle Wielkie na długości 24,00 m i szerokości 4,00 m. Poprzez : - - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ,na powierzchni ( 4,20 x83,20 )=349,44 m2 , - ustawienie krawężnika drogowego o wym.100x30x15 na długości 4,00 m , - ustawienie Obrzeży betonowych o wym.100x30x8 na długości (2 x 24,00)= 48,00 m , - podbudowa z kruszywa naturalnego - gruzobetonu warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 100,80 m2 , - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni (24,00 x 4,20) = 100.80 m2 , - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 100.80 m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (4.00x24,0) =96,00 m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. o 2 cm, krotność = 2 na powierzchni 96,00 m2 , - ręczne plantowanie poboczy około (2x0,5x24,00) =24,00 m2 ,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 800,00 zł , słownie złotych osiemset , na konto zamawiającego nr 09 9082 0005 0000 2479 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego w Sierakowie Oddział Chrzypsko Wielkie. z adnotacją wadium na: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Mylin Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.•III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie zał. nr 6. C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca zał. nr 7. C.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi zał. nr 8 C.4) Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym zał. nr 5 . C.5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. C.6) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.•III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych zał. nr 2.•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦Wypełniony załącznik nr 5 i nr 8 dołączony do SIWZ•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone •wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami •wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami •oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień •opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia •III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia •aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy •aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert •aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert •III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert •nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert •nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego Urządzie Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie w pokoju nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:20:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:20:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:20:23)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp-3410/8/2010.

Zp-3410/8/2010

Chrzypsko Wielkie, 2010-07-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp-3410/8/2010.

Nazwa zadania: budowa chodników na terenie gminy Chrzypsko Wielkie .

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz.

1164 z p. zm.) Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Chrzypsko Wielkie

ul. Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

E-mail : bartkowiak.ug@ wp.pl. lub jan.drobnik@wp.pl

Godziny urzędowania: 8.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać: bezpłatnie w

siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim ul. Główna 15 lub pobrać ze strony

internetowej http://www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

moŜliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników na terenie gm. Chrzypsko Wielkie z kostki brukowej

inwestora oraz materiałów wykonawcy :

- zakup kostki brukowej betonowej szarej HOLLAND, tzw. cegiełka 20 x 10 x 6 w ilości 73,89 m2 ,

- zakup obrzeŜy chodnikowych 100 x 20 x 6 w ilości 440 szt. dla:

- budowy chodnika w m. Charcice o długości 85 m i szerokości 1,2 m z trzema wjazdami , o pow.102 m2

- budowy chodnika w m. Chrzypsku Małym o długości 54.75 m i szerokości 1,2 m z trzema wjazdami , o

pow. 65,34 m2

- budowy chodnika w m. Chrzypsku Wielkim przy ulicy Sierakowskiej o długości 145 m i szerokości 1,4

m o pow. 222 m2,

- wykonania posadzki z kostki brukowej w przystanku PKS w m. Śródka o pow. 2,25 m2,

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych .

Wspólny Słownik Zamówień: 45233253-7

V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 2010.08.31 .

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy

nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności

lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa

następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie

wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające

odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa

zamówień publicznych zał. nr 2.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot

zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami

potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie zał. nr 6.

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie .

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty naleŜy składać do dnia: 2010-07-27 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

ul. Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

Pokój nr 1

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-27, o godz.10:15

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

ul. Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

Pokój nr 10

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-08-27

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony

internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

adres strony internetowej

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja

elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej

www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie nie podlega publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych .

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:19:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:19:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:19:30)
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013
Chrzypsko Wielkie: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013 ,
Numer ogłoszenia: 184144 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013 ,.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013 , - świadczenie usług transportowych - autobusowych , polegających na dowozach dzieci z terenu gminy Chrzypsko Wielkie. Orientacyjna dzienna ilość km wynosi 250 km . Szczegółowy wykaz tras i ilości kilometrów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji . Oferent w ramach złożonej oferty zapewnia opiekunów do dzieci ( konwojentów ) . Pożądane jest zatrudnienie konwojentów z terenu Gminy Chrzypsko Wielkie. W cenie ofertowej winno być uwzględnione całkowite wynagrodzenie konwojentów ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium ,ustala się wadium w wysokości: 3.500,00 zł, słownie: trzy tysiąc pięćset złotych 00/100
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie
·        III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oferent przedkłada wykaz posiadanego sprzętu - autobusów ( minimum 3 szt. )
·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oferent winien mieć w dyspozycji 4 kierowców z uprawnieniami do kierowania autobusami .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·        III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- zmianie ulec mogą długości tras w poszczególnych latach roku szkolnego, - wzrost stawki za 1 km- w zależności od wzrostu ceny oleju napędowego .
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 11.08.2010.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:17:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:17:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:17:41)
Zagospodarowanie plaży w Chrzypsku Wielkim.
Chrzypsko Wielkie: Zagospodarowanie plaży w Chrzypsku Wielkim.
Numer ogłoszenia: 123076 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89408 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie plaży w Chrzypsku Wielkim..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedsięwzięcie polega na modernizacji i wyposażeniu istniejącego kąpieliska i plaży w Chrzypsko Wielkie . Plaża ta położona jest w południowej części Chrzypska Wielkiego , nad największym i najpiękniejszym jeziorem Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego tj. Jeziorem chrzypskim. Zadanie polega na : 1. Wykonanie utwardzonego dojścia do plaży o dł. 200m szer.2,00 - 800 m2 o nawierzchni żwirowej 2. Wykonanie przejścia do plaży Szkolnej (ścieżka spacerowa) o dł. 180 m szer. 2,00 m o nawierzchni żwirowej 3. Wykonanie przejścia w kierunku ul. Głównej (ścieżka spacerowa) o dł.260m szer.1,30 m szer. o nawierzchni żwirowej 4. Wykonanie utwardzonego dojścia do plaży przy Posterunku (wymiana istniejącej uszkodzonej nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej ) o dł.ca 50 m szer.3,00 5. Modernizacja istniejącego parkingu dla uczestników imprez masowych na plaży- ca 1180 m2 z nawierzchni żużlowej na nawierzchnię kostki brukowej i ażurowych płyt betonowych 6. Wykonanie boisk do siatkówki plażowej szt. 2 wraz z urządzeniami (słupki , krzesełka sędziowskie itp.) 7. Wykonanie oświetlenia terenu - latarnie oświetleniowe szt. 10 8. Roboty elektryczne - zasilanie oraz wymiana skrzynek przyłączeniowych na polu biwakowym - kpl.10; 9. Wymiana istniejących zdewastowanych pomostów (28 elementów stalowych o wym. 3,00 x 1,60) 10.Schody terenowe i zieleń - schody terenowe szt. 3 - zieleń - drzewa i krzewy - 300 szt. 100 szt . drzewa duże 10 11.Architektura ogrodowa - ławki - szt. 20; - kosz - szt. 20;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 77.31.00.00-6, 45.31.61.10-6, 45.23.32.61-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 , Odnowa i Rozwój Wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Roboty drogowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Zakład Drogowo -Budowlany Jacek Hellwich ul. Gwardii Ludowej 15, 64-400 Międzychód, ul. Gwardii Ludowej 15, 64-400 Międzychód, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 294064,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 255721,00
·           Oferta z najniższą ceną: 255721,00 / Oferta z najwyższą ceną: 357644,85
·           Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Roboty elektryczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  M-MARCONI-Marcin Wylegała ul. Leśna 3 , 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47073,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 35206,95
·           Oferta z najniższą ceną: 35206,95 / Oferta z najwyższą ceną: 56950,81
·           Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Zieleń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Zakład Usługowo-Handlowo Produkcyjny LECH - Lech Szymanek, ul. 25 Lecia PRL 12, 64-410 Sieraków, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48931,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 62727,40
·           Oferta z najniższą ceną: 62727,40 / Oferta z najwyższą ceną: 62727,40
·           Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Pomost
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Zakład Usługowo-Handlowo Produkcyjny LECH - Lech Szymanek, ul. 25 Lecia PRL 12, 64-410 Sieraków, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110386,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 134407,80
·           Oferta z najniższą ceną: 134407,80 / Oferta z najwyższą ceną: 134407,80
·           Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa: Boisko do siatkówki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Zakład Usługowo-Handlowo Produkcyjny LECH - Lech Szymanek, ul. 25 Lecia PRL 12, 64-410 Sieraków, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23819,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 28667,65
·           Oferta z najniższą ceną: 28667,65 / Oferta z najwyższą ceną: 28667,65
·           Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:16:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:16:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:06:05)
Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim.
Chrzypsko Wielkie: Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim.
Numer ogłoszenia: 122680 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86778 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Dostawa kontenera sanitarnego dla plaży w Chrzypsku Wielkim 1Wymiary około 2,50 x 6,00 x 2,50 - dach dwuspadowy pokryty blachą dachówkopodobną w kolorze grafitowym z rynnami i rurami spustowymi PCV . 2)Wyposażenie - wydzielona kabina , pomieszczenie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar pomieszczenia , drzwi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Muszla ustępowa , umywalka z baterią oraz natrysk. Poręcze dla osób niepełnosprawnych , wyokrąglone. - pozostała część wyposażona w dwie kabiny z muszlami ustępowymi oraz w jedną kabinę natryskową , umywalkę i dwa pisuary 3)Ściany - jasne , zmywalne ściany i sufit - wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm , osadzonych na konstrukcji stalowej; - okna PCV uchylne w kolorze i wymiarach dostosowanych do wymiarów pomieszczeń. - konstrukcja ścian winna umożliwiać łatwy dostęp do instalacji wewnętrznych , np. w celu usunięcia awarii 4)Podłoga szczelna wykładzina podłogowa wywinięta na ściany w sposób zapobiegający gromadzeniu się nieczystości oraz ułatwiająca zmywanie podłogi. Wykładzina PCV o wzmocnionej wytrzymałości, antypoślizgowa , klejona do podłoża. 5)Wejścia podświetlone oznakowaniem WC publiczne wyposażone w czujnik ruchu. Drzwi zewnętrzne wyposażone w zamki z wkładką patentową. Drzwi wewnętrzne w zamknięcia zatrzaskowe zapobiegające niepożądanemu otwarciu z oznakowaniem : wolne/zajęte . 6)Instalacjaelektryczna - bezpieczna 220 V/380 V , z głównym wyłącznikiem prądu - oświetleniowa wyposażona w oprawy jarzeniowe nietłukące 7) Instalacjawodociągowa - rury PE ułożone w sposób umożliwiający spuszczenie wody po zakończonym sezonie letnim; - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 120 dcm3 - licznik do wody - dwa dodatkowe zawory wyposażone w końcówki na wąż służący do zmywania podłogi. - armatura wod-kan. - standard; - baterie z czasową regulacją wypływu wody. 8) Dodatkowe wyposażenie - pojemniki na mydło; - pojemniki na papier toaletowy z blokadą utrudniającą wyjęcie/kradzież papieru; - pojemniki na ręczniki z blokadą utrudniającą wyjęcie/kradzież papieru ; - wieszak na ubranie przy natryskach; - kosze na śmieci PCV; - lustra bezpieczne; - szczotki do wc; - elektroniczny/mechaniczny dyfuzor zapachów - wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna - sprzężona z oświetleniem; - plan higieny / instrukcja dot. utrzymania czystości GWARANCJA : 3 lata na budynek oraz 1 rok na wyposażenie Dostawca dostarczy ponadto dokumentację obiektu. Obiekt winien spełniać wymogi stawiane przez organy inspekcji sanitarnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 , Odnowa i Rozwój Wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Firma LIBERSKA Wioletta Liberska, Podanin 74, 64-800 Chodzież, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 35990,00
·           Oferta z najniższą ceną: 35990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45969,60
·           Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:12:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:12:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:12:31)
dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim
Chrzypsko Wielkie: dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim
Numer ogłoszenia: 122736 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86936 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PRZENOŚNA ZADASZONA ESTRADA 1.SCENA - wymiar 6,00 x 5,00 m wys. ca 0,80 - 1,40 m; - wykonana z modułowych podestów scenicznych o wym. 2,00x1,00 m i wytrzymałości min. 500 kg/m2; - konstrukcja aluminiowa , przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz , przy zróżnicowanym terenie ( wysokość jak i nawierzchnia np. trawiasta); - podłoga antypoślizgowa z płyty wodoodpornej OSB lub sklejki wodoodpornej o gr. min. 18 mm; - nogi teleskopowe; - barierki aluminiowe o wys. zgodnie z obowiązującymi przepisami - schody przegubowe regulowane; - uchwyty montażowe umożliwiające łatwy montaż i poziomowanie elementów sceny; 2.ZADASZENIEESTRADOWE - konstrukcja aluminiowa wraz z wszystkimi łącznikami i akcesoriami; - wysokość konstrukcji 7,0 m , wymiar 10 x 10 m ; - zadaszenie/plandeka z atestowanego wytrzymałego materiału , jednokolorowa, jasna; - winda do wciągania konstrukcji i plandeki o udźwigu 1,0 t; 3.WYMAGANIADODATKOWE - dokumentacja techniczna; - atesty/świadectwa zgodności dot. konstrukcji stalowej; - dopuszczenie techniczne dla windy/wciągarki; - instrukcja montażu; - instruktaż dla montażystów Zamawiającego; - gwarancja min. 24 miesiące.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wielskich 2007- 2013 w ramach Działania 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  ATHLETIC Spółka z o.o., ul. Katowicka 8a, 46-200 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73770,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 73078,00
·           Oferta z najniższą ceną: 73078,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84058,00
·           Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:11:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:11:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:11:47)
Zagospodarowanie plaży w Chrzypsku Wielkim
Chrzypsko Wielkie: Zagospodarowanie plaży w Chrzypsku Wielkim
Numer ogłoszenia: 89408 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie plaży w Chrzypsku Wielkim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedsięwzięcie polega na modernizacji i wyposażeniu istniejącego kąpieliska i plaży w Chrzypsko Wielkie . Plaża ta położona jest w południowej części Chrzypska Wielkiego , nad największym i najpiękniejszym jeziorem Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego tj. Jeziorem chrzypskim. Zadanie polega na : 1. Wykonanie utwardzonego dojścia do plaży o dł. 200m szer.2,00 - 800 m2 o nawierzchni żwirowej 2. Wykonanie przejścia do plaży Szkolnej (ścieżka spacerowa) o dł. 180 m szer. 2,00 m o nawierzchni żwirowej 3. Wykonanie przejścia w kierunku ul. Głównej (ścieżka spacerowa) o dł.260m szer.1,30 m szer. o nawierzchni żwirowej 4. Wykonanie utwardzonego dojścia do plaży przy Posterunku (wymiana istniejącej uszkodzonej nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej ) o dł.ca 50 m szer.3,00 5. Modernizacja istniejącego parkingu dla uczestników imprez masowych na plaży- ca 1180 m2 z nawierzchni żużlowej na nawierzchnię kostki brukowej i ażurowych płyt betonowych 6. Wykonanie boisk do siatkówki plażowej szt. 2 wraz z urządzeniami (słupki , krzesełka sędziowskie itp.) 7. Wykonanie oświetlenia terenu - latarnie oświetleniowe szt. 10 8. Roboty elektryczne - zasilanie oraz wymiana skrzynek przyłączeniowych na polu biwakowym - kpl.10; 9. Wymiana istniejących zdewastowanych pomostów (28 elementów stalowych o wym. 3,00 x 1,60) 10.Schody terenowe i zieleń - schody terenowe szt. 3 - zieleń - drzewa i krzewy - 300 szt. 100 szt . drzewa duże 10 11.Architektura ogrodowa - ławki - szt. 20; - kosz - szt. 20;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 77.31.00.00-6, 45.31.61.10-6, 45.23.32.61-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7500,00 zł w tym dla robót : - drogowych - 3500,00, - elektrycznych - oświetlenie - 1000,00 zł, - boisko do piłki siatkowej plażowej - 500,00 zł - architektura ogrodowa ,urządzenie zieleni - 1000.00 zł - związanych z wymianą istniejących pomostów na kąpielisku -1500,00 zł
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Chrzypsko Wielkie Urząd Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2010 godzina 09:45, miejsce: Gmina Chrzypsko Wielkie Urząd Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 , Odnowa i Rozwój Wsi...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty drogowe.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie utwardzonego dojścia do plaży o dł. 200m szer.2,00 - 800 m2 o nawierzchni żwirowej 2. Wykonanie przejścia do plaży Szkolnej (ścieżka spacerowa) o dł. 180 m szer.2,00 m o nawierzchni żwirowej 3. Wykonanie przejścia w kierunku ul. Głównej (ścieżka spacerowa) o dł.260m szer.1,30 m o nawierzchni żwirowej 4. Wykonanie utwardzonego dojścia do plaży przy Posterunku (wymiana istniejącej uszkodzonej nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej ) o dł.ca 50 m szer. 3,00 5. Modernizacja istniejącego parkingu dla uczestników imprez masowych na plaży- ca 1180 m2 z nawierzchni żużlowej na nawierzchnię kostki brukowej i ażurowych płyt betonowych.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.61-5.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: roboty elektryczne.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7. Wykonanie oświetlenia terenu - latarnie oświetleniowe szt. 10 8. Roboty elektryczne - zasilanie oraz wymiana skrzynek przyłączeniowych na polu biwakowym - kpl.10;.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-6, 45.23.53.00-1.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: boisko do piłki siatkowej plażowej.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6. Wykonanie boisk do siatkówki plażowej szt. 2 wraz z urządzeniami (słupki , krzesełka sędziowskie itp.).
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Architektura ogrodowa i urządzenie zieleni.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Schody terenowe i zieleń - schody terenowe szt. 3 - zieleń - drzewa i krzewy - 300 szt. 100 szt . drzewa duże 10 Architektura ogrodowa - ławki - szt. 20; - kosz - szt. 20;.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pomosty na kąpielisku.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wymiana istniejących zdewastowanych pomostów (28 elementów stalowych o wym. 3,00 x 1,60).
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.31.63.00-1.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:10:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:10:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:10:12)
Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim.
Chrzypsko Wielkie: Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim.
Numer ogłoszenia: 86778 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Dostawa kontenera sanitarnego dla plaży w Chrzypsku Wielkim 1Wymiary około 2,50 x 6,00 x 2,50 - dach dwuspadowy pokryty blachą dachówkopodobną w kolorze grafitowym z rynnami i rurami spustowymi PCV . 2)Wyposażenie - wydzielona kabina , pomieszczenie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar pomieszczenia , drzwi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Muszla ustępowa , umywalka z baterią oraz natrysk. Poręcze dla osób niepełnosprawnych , wyokrąglone. - pozostała część wyposażona w dwie kabiny z muszlami ustępowymi oraz w jedną kabinę natryskową , umywalkę i dwa pisuary 3)Ściany - jasne , zmywalne ściany i sufit - wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm , osadzonych na konstrukcji stalowej; - okna PCV uchylne w kolorze i wymiarach dostosowanych do wymiarów pomieszczeń. - konstrukcja ścian winna umożliwiać łatwy dostęp do instalacji wewnętrznych , np. w celu usunięcia awarii 4)Podłoga szczelna wykładzina podłogowa wywinięta na ściany w sposób zapobiegający gromadzeniu się nieczystości oraz ułatwiająca zmywanie podłogi. Wykładzina PCV o wzmocnionej wytrzymałości, antypoślizgowa , klejona do podłoża. 5)Wejścia podświetlone oznakowaniem WC publiczne wyposażone w czujnik ruchu. Drzwi zewnętrzne wyposażone w zamki z wkładką patentową. Drzwi wewnętrzne w zamknięcia zatrzaskowe zapobiegające niepożądanemu otwarciu z oznakowaniem : wolne/zajęte . 6)Instalacjaelektryczna - bezpieczna 220 V/380 V , z głównym wyłącznikiem prądu - oświetleniowa wyposażona w oprawy jarzeniowe nietłukące 7) Instalacjawodociągowa - rury PE ułożone w sposób umożliwiający spuszczenie wody po zakończonym sezonie letnim; - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 120 dcm3 - licznik do wody - dwa dodatkowe zawory wyposażone w końcówki na wąż służący do zmywania podłogi. - armatura wod-kan. - standard; - baterie z czasową regulacją wypływu wody. 8) Dodatkowe wyposażenie - pojemniki na mydło; - pojemniki na papier toaletowy z blokadą utrudniającą wyjęcie/kradzież papieru; - pojemniki na ręczniki z blokadą utrudniającą wyjęcie/kradzież papieru ; - wieszak na ubranie przy natryskach; - kosze na śmieci PCV; - lustra bezpieczne; - szczotki do wc; - elektroniczny/mechaniczny dyfuzor zapachów - wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna - sprzężona z oświetleniem; - plan higieny / instrukcja dot. utrzymania czystości GWARANCJA : 3 lata na budynek oraz 1 rok na wyposażenie Dostawca dostarczy ponadto dokumentację obiektu. Obiekt winien spełniać wymogi stawiane przez organy inspekcji sanitarnej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie •opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 , Odnowa i Rozwój Wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:09:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:09:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:09:02)
dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim.
Chrzypsko Wielkie: dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim.
Numer ogłoszenia: 86936 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZENOŚNA ZADASZONA ESTRADA 1.SCENA - wymiar 6,00 x 5,00 m wys. ca 0,80 - 1,40 m; - wykonana z modułowych podestów scenicznych o wym. 2,00x1,00 m i wytrzymałości min. 500 kg/m2; - konstrukcja aluminiowa , przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz , przy zróżnicowanym terenie ( wysokość jak i nawierzchnia np. trawiasta); - podłoga antypoślizgowa z płyty wodoodpornej OSB lub sklejki wodoodpornej o gr. min. 18 mm; - nogi teleskopowe; - barierki aluminiowe o wys. zgodnie z obowiązującymi przepisami - schody przegubowe regulowane; - uchwyty montażowe umożliwiające łatwy montaż i poziomowanie elementów sceny; 2.ZADASZENIEESTRADOWE - konstrukcja aluminiowa wraz z wszystkimi łącznikami i akcesoriami; - wysokość konstrukcji 7,0 m , wymiar 10 x 10 m ; - zadaszenie/plandeka z atestowanego wytrzymałego materiału , jednokolorowa, jasna; - winda do wciągania konstrukcji i plandeki o udźwigu 1,0 t; 3.WYMAGANIADODATKOWE - dokumentacja techniczna; - atesty/świadectwa zgodności dot. konstrukcji stalowej; - dopuszczenie techniczne dla windy/wciągarki; - instrukcja montażu; - instruktaż dla montażystów Zamawiającego; - gwarancja min. 24 miesiące..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie •opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wielskich 2007- 2013 w ramach Działania 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:07:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:07:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:07:55)
Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim
Zp-3410/2/2010
                                                                                                             Chrzypsko Wielkie, 2010-03-15
 
                                                                                                                             
 
 
                       ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:  Zp-3410/2/2010.
Nazwa zadania:  Dostawa  kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 4  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
 
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 4  unieważnia się postępowanie w sprawie : dostawy kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim .
Cena najkorzystniejszej  oferty lub  oferta  z najniższą ceną  przewyższa kwotę , która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty .
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej a(Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).
 
 
____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:07:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:07:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:07:03)
Dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim
Zp-3410/3/2010
                                                                                                           Chrzypsko Wielkie, 2010-03-15
 
           ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 dot. :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:  Zp-3410/3/2010
Nazwa zadania:  Dostawa  przenośnej zadaszonej estrady na  plażę  w Chrzypsku Wielkim
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 4  unieważnia się postępowanie w sprawie : dostawy kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim .
Cena najkorzystniejszej i zarazem najniższej złożonej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. oferty
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej a(Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).
 
______________________
Kierownik Zamawiającego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:06:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:06:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:06:11)
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzypsku Wielkim wraz z wykonaniem nowego odwiertu studziennego
Chrzypsko Wielkie: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzypsku Wielkim wraz z wykonaniem nowego odwiertu studziennego
Numer ogłoszenia: 64686 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16828 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzypsku Wielkim wraz z wykonaniem nowego odwiertu studziennego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzypsku Wielkim wraz z wykonaniem nowego odwiertu studziennego Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Architektura i konstrukcja - roboty budowlano-montażowe dotyczące budynku stacji uzdatniania wody, zbiornika reakcji V=27,9m3, zbiornika retencyjnego wody o poj. 2x 250m3, oraz odstojnika wód popłucznych o poj. V=40,8 m3 - demontaż istniejącego zbiornika wód popłucznych - wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia technologiczne , kanałów żelbetowych w posadzce, - wykonanie posadzek - wykonanie ścian działowych w pomieszczeniu SUW - wykonanie stropu gęsto żebrowego w nowo budowanym budynku - wykonanie dachu według projektu - stolarka okienna i drzwiowa - roboty wykończeniowe, malowanie pomieszczeń - okładziny ceramiczne - posadzki ceramiczne, licowanie ścian, - wykonanie elewacji - izolacja pozioma stropu nad ostatnią kondygnacją, instalacja odgromowa, - montaż rynien i rur spustowych z PCV b) Instalacja technologiczna - roboty budowlano-montażowe - w budynku SUW: - demontaż istniejących urządzeń i armatury technologicznej - wykonanie odwiertu projektowanej studni nr 3 - montaż nowych obudów studni 1,2,3 z wyposażeniem - wymiana istniejących pomp głębinowych - wymiana kompletu urządzeń istniejącej stacji, - budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie SUW, - budowa zbiornika retencyjnych wody uzdatnionej, - budowa odstojnika wód popłucznych, - budowa zbiornika reakcji, - rozruch technologiczny, c) Zewnętrze sieci wewnętrzne i kanalizacyjne. - przewód wody surowej ze studni nr 1, 2 , 3 - przewody zasilające komory zbiornika retencyjnego - przewody ssące z komór zbiornika retencyjnego - przewody zasilające sieć wodociągową - przewody odprowadzające wody z samowypływów studni nr 1,2,3 - przewody wody popłucznej oraz przelewów i spustów ze zbiornika reakcji i odstojnika wód popłucznych -przewody przelewowe i spustowe ze zbiornika retencyjnego - przewody odprowadzające ścieki sanitarne d) Instalacja c.o. - wykonanie elektrycznego ogrzewania w budynku SUW e) Instalacja wentylacji i osuszania - montaż osuszaczy powietrza i układu wentylacji zgodnie z projektem f) Instalacja elektryczna + AKPiA. - wykonanie załącza kablowo pomiarowego, zabudowanego w granicy działki - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - wykonanie szaf sterowniczych i zasilających - podłączenie wszystkich urządzeń technologicznych - wykonanie linii kablowej zasilającej budynek SUW, - wykonanie instalacji zasilającej poszczególne odbiorniki na terenie stacji, - wykonanie instalacji elektrycznej w budynku SUW, - dostawa i montaż sterownika - wykonanie układu sterowania - dostawa i montaż czujników i przetworników - wykonanie instalacji zasilającej układy sterowania stacji. g) Drogi wewnętrzne-technologiczne oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych wokół budynku SUW, - budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie stacji zgodnie z projektem h) Zagospodarowanie terenu. - przeprowadzenie nasadzeń drzew - wykonanie opłotowania i) Prace dodatkowe zgodnie z aneksem. - wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu sanitarnym - wykonanie barierki wokół odstojnika - wykonanie poręczy przy schodach na skarpie zbiornika retencyjnego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,działanie 3.2.1. podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej ..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Konsorcjum Firm: P.T.H.U. HYDRO - MARKO Maria Pluta -Lider , ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.
·         BUD - MISTRZ Halina Duda i Ryszard Duda Sp. Jawna - Partner, ul. Świerczewskiego 69, 66-300 Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2658349,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1966192,59
·         Oferta z najniższą ceną: 1966192,59 / Oferta z najwyższą ceną: 2125798,84
·         Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:05:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:05:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:05:07)
Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:03:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:03:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:03:59)
Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim
Chrzypsko Wielkie: Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim Numer ogłoszenia: 58724 - 2010; data zamieszczenia: 03.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl · Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kontenera sanitarnego na plażę w Chrzypsku Wielkim. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Dostawa kontenera sanitarnego dla plaży w Chrzypsku Wielkim 1Wymiary około 2,50 x 6,00 x 2,50 - dach dwuspadowy pokryty blachą dachówkopodobną w kolorze grafitowym z rynnami i rurami spustowymi PCV . 2)Wyposażenie - wydzielona kabina , pomieszczenie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar pomieszczenia , drzwi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Muszla ustępowa , umywalka z baterią oraz natrysk. Poręcze dla osób niepełnosprawnych , wyokrąglone. - pozostała część wyposażona w dwie kabiny z muszlami ustępowymi oraz w jedną kabinę natryskową , umywalkę i dwa pisuary 3)Ściany - jasne , zmywalne ściany i sufit - wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm , osadzonych na konstrukcji stalowej; - okna PCV uchylne w kolorze i wymiarach dostosowanych do wymiarów pomieszczeń. - konstrukcja ścian winna umożliwiać łatwy dostęp do instalacji wewnętrznych , np. w celu usunięcia awarii 4)Podłoga szczelna wykładzina podłogowa wywinięta na ściany w sposób zapobiegający gromadzeniu się nieczystości oraz ułatwiająca zmywanie podłogi. Wykładzina PCV o wzmocnionej wytrzymałości, antypoślizgowa , klejona do podłoża. 5)Wejścia podświetlone oznakowaniem WC publiczne wyposażone w czujnik ruchu. Drzwi zewnętrzne wyposażone w zamki z wkładką patentową. Drzwi wewnętrzne w zamknięcia zatrzaskowe zapobiegające niepożądanemu otwarciu z oznakowaniem : wolne/zajęte . 6)Instalacjaelektryczna - bezpieczna 220 V/380 V , z głównym wyłącznikiem prądu - oświetleniowa wyposażona w oprawy jarzeniowe nietłukące 7) Instalacjawodociągowa - rury PE ułożone w sposób umożliwiający spuszczenie wody po zakończonym sezonie letnim; - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 120 dcm3 - licznik do wody - dwa dodatkowe zawory wyposażone w końcówki na wąż służący do zmywania podłogi. - armatura wod-kan. - o podwyższonej odporności na uszkodzenia - wandaloodporna; - baterie z czasową regulacją wypływu wody. 8) Dodatkowewyposażenie - pojemniki na mydło; - pojemniki na papier toaletowy z blokadą utrudniającą wyjęcie/kradzież papieru; - pojemniki na ręczniki z blokadą utrudniającą wyjęcie/kradzież papieru ; - wieszak na ubranie przy natryskach; - kosze na śmieci PCV; - lustra bezpieczne; - szczotki do wc; - elektroniczny/mechaniczny dyfuzor zapachów - wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna - sprzężona z oświetleniem; - plan higieny / instrukcja dot. utrzymania czystości GWARANCJA : 3 lata na budynek oraz 1 rok na wyposażenie Dostawca dostarczy ponadto dokumentację obiektu. Obiekt winien spełniać wymogi stawiane przez organy inspekcji sanitarnej.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI · Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY · III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: · III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: · oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia · aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy · aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: •próbki, opisy lub fotografie •opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach Działania 313, 322, 323 , Odnowa i Rozwój Wsi. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:02:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:02:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:02:33)
Ogłoszenie nr 16828-2010 o przetargu nieograniczonym na modernizację stacji uzdatniania wody w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/01/2010 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/01/2010 13:33:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:06:13)
Dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim
Chrzypsko Wielkie: dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim
Numer ogłoszenia: 58654 - 2010; data zamieszczenia: 03.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, faks 061 2951011.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa przenośnej zadaszonej estrady na plażę w Chrzypsku Wielkim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZENOŚNA ZADASZONA ESTRADA 1.SCENA - wymiar 10,00 x 10,00 m wys. ca 0,80 - 1,40 m; - wykonana z modułowych podestów scenicznych o wym. 2,00x1,00 m i wytrzymałości min. 500 kg/m2; - konstrukcja aluminiowa , przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz , przy zróżnicowanym terenie ( wysokość jak i nawierzchnia np. trawiasta); - podłoga antypoślizgowa z płyty wodoodpornej OSB lub sklejki wodoodpornej o gr. min. 18 mm; - nogi teleskopowe; - barierki aluminiowe o wys. zgodnie z obowiązującymi przepisami - schody przegubowe regulowane; - uchwyty montażowe umożliwiające łatwy montaż i poziomowanie elementów sceny; 2.ZADASZENIEESTRADOWE - konstrukcja aluminiowa wraz z wszystkimi łącznikami i akcesoriami; - wysokość konstrukcji 7,0 m , wymiar dostosowany do wymiarów podestu/sceny; - zadaszenie/plandeka z atestowanego wytrzymałego materiału , jednokolorowa, jasna; - winda do wciągania konstrukcji i plandeki o udźwigu 1,0 t; 3.WYMAGANIADODATKOWE - dokumentacja techniczna; - atesty/świadectwa zgodności dot. konstrukcji stalowej; - dopuszczenie techniczne dla windy/wciągarki; - instrukcja montażu; - instruktaż dla montażystów Zamawiającego; - gwarancja min. 24 miesiące..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie •opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2010 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wielskich 2007- 2013 w ramach Działania 313,322,323 Odnoawa i Rozwój Wsi.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:01:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:01:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:01:02)
Ogłoszenie: " Dostawa mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim”

Chrzypsko Wielkiie, 13-11-2008

Wykonawcy- wszyscy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zwana w dalszej części SIWZ (Dz.U. z 2007r.,  Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.)

na dostawę mikrobusu 

9-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: 

PIELUSZYŃSKA SP z o.o Ul. Kościelna 58 60-539 Poznań

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr kolejny

Nazwa i adres firmy

Liczba uzyskanych punktów

Kryterium cena 100 pkt.

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]--> 

PIELUSZYŃSKA SP z o.o

Ul. Kościelna 58

60-539 Poznań

100 pkt

Od niniejszej decyzji przysługują się środki ochrony prawnej określone w ustawie prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. z późn.zm.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Kierownik

Maria Nowak

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (17/11/2008 08:11:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (17/11/2008 08:11:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:06:26)
Ogłoszenie: " Dostawa mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim”

                                                                                                   Chrzypsko Wielkie, 2008-10-28

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:  " Dostawa mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób  na wózku inwalidzkim

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej  Środowiskowy Dom Samopomocy ,                                                                             ul. Główna 16 ,                                                                                                                                                                     64-412 Chrzypsko Wielkie

NIP 595-13-41-329 ,

tel. (061)  2951-193,

fax (061)  2951-193,

www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

sdschrzypsko@interia.pl

Godziny urzędowania: 8.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  bezpłatnie w siedzibie zamawiającego  Ośrodek Pomocy Społecznej  Środowiskowy Dom Samopomocy ,  ul. Główna 16 ,    64-412 Chrzypsko Wielkie .

tel. (061)  2951-193,

fax (061)  2951-193,

                                                                                                                                                 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  " " Dostawa mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób  na wózku inwalidzkim

Zamawiający nie przewiduje składania  ofert częściowych  .

Wspólny Słownik Zamówień: 34 12 00 00 – 4  ; 34 11 43 00 – 2

 

   Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

pojazdy opieki socjalnej   

 

Dodatkowy przedmiot

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

16.12.2008 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych zał. nr 2.  

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

 100%

                       

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-11-12 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej  Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Główna 16 , 64-412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 16

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-11-12, o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej  Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Główna 16 , 64-412 Chrzypsko Wielkie  pokój nr 13

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-12-12

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje  zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje  zastosowanie aukcji elektronicznej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie nieobowiązkowe

 

 

Maria Nowak  - Kierownik OPS Chrzypsko Wielkie

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

Zał. nr 1 Oferta.doc

Zał.2 Oświadczenie.doc

Zał.3 Projekt Umowy.doc

Zał.4 Wykaz osób.doc

Zał.5 Warunki gwarancji.doc

S.I.W.Z..doc

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (29/10/2008 18:38:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (29/10/2008 18:38:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:06:33)
Ogłoszenie o przetargu pt.Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w m. Łężce

 

Zp-3410/3/2008                                                                              Chrzypsko Wielkie, 2008-09-22

 

 

                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Zp-3410/3/2008.

Nazwa zadania:  Rekultywacja nieczynnego składowiska  odpadów w m. Łężce 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina  Chrzypsko Wielkie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina  Chrzypsko Wielkie

Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

www.chrzypsko .pl

bartkowiak.ug@wp.pl lub jan.drobnik@wp.pl

8 00: 15 00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

 

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie :

Urząd Gminy

ul. Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów o pow. 0,500 ha polegająca na :uporządkowaniu stropu wysypiska , ułożeniu warstwy okrywającej z piasku , ułożeniu właściwej przesłony izolacyjnej , ułożeniu warstwy ziemi roślinnej , obsiew mieszanką traw oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych.                                                                                                                                     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45 11 2330-7

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotycz           

Główny przedmiot

Rekultywacja terenu

Dodatkowe przedmioty

                                                                                    

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

  

VI. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2008 r      

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny      

           spełniania tych warunków:

 1.  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie

         warunków :

 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   

         ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień ;

 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem

          technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

          zamówienia ;

 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o

         dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku

         granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga  

Cena

100%  

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-13 do godz. 10:00

 w siedzibie zamawiającego

Gmina  Chrzypsko Wielkie

Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

 Pokój nr 3

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-13, o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina  Chrzypsko Wielkie

Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

   Sala nr 10

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-11-13

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

 Ogłoszenie nieobowiązkowe

 

 

 

____________________________________

Wiesław Bobiarski 

  1. SIWZ
  2. Umowa
  3. Zał. 1 Oferta
  4. Zał. 2 Oświadczenie
  5. Zał. 3 Projekt umowy
  5. Zał. 4 Kosztorys
  6. Zał. 5 Wykaz osób
  7. Zał. 6 Wykaz robót
  8. Zał. 7 Wykaz narzedzi i sprzętu
  9. Zał. 8 Wykaz osób
10. Zał. 9 Warunki gwarancji
11. Zał 10A Specyfikacja techniczna - roboty ziemne
12. Zał 10B Specyfikacja techniczna - humusowanie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (29/09/2008 10:02:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (29/09/2008 10:02:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:06:42)
Ogłoszenie Nr ZP-3410/2/08 o wymianie okien w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-3410/2/08. Nazwa zadania:  Wymiana okien w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina  Chrzypsko Wielkie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina  Chrzypsko Wielkie

Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

chrzypsko .pl

bartkowiak.ug@wp.pl  lub  jan drobnik@wp.pl

8 00 : 15 00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 http://www.chrzypsko .pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: bezpłatnie w siedzibie zamawiającego : Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim ul. Główna 15 .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Głównej 15 w 64-412 Chrzypsko Wielkie polegający na wymianie okien i drzwi drewnianych na PCV .

okna w ilości 19 szt. o pow. 50,81 m2 ,

drzwi zewnętrzne  3 szt. o pow.8.65 m2 .

Ponadto przewiduje się odnowienie  elewacji  poprzez malowanie trzech ścian budynku farbami emulsyjnymi w ilości 480 m2 .

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

 Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (09/06/2008 15:46:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (09/06/2008 15:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:06:54)
Ogłoszenie Nr Zp-340/4/2007 o zamówieniu Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej Chrzypsko Wielki Chrzypsko Małe i Chrzypsko Małe Gnuszyn
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bobiarski Wiesław
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (31/08/2007 13:56:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (31/08/2007 14:02:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:07:04)
Ogloszenie Nr 113177-2007 o zamówieniu - usługi - dowozy szkolne
 

Chrzypsko Wielkie: Dowozy szkolne
Numer ogłoszenia: 113177 - 2007; data zamieszczenia: 05.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, fax 061 2951011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży z terenu gminy do Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim w latach 2007/2010

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: 3500.00.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu moga uczestniczyć oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamowień Publicznych .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -w celu potwierdzenia posiadanego potencjału technicznego oferent przedkłada wykaz posiadanego sprzętu - autobusów ( minimum 3 szt. ) wraz z kserokopią dokumentów rejestracyjnych . -ponadto oferent przedłoży wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia wraz kserokopiami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do kierowania autobusami .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim 64-412 Chrzypsko Wielkie ul.Główna 15.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim 64-412 Chrzypsko Wielkie ul.Główna 15 pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: 11.08.2007.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (05/07/2007 15:33:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (05/07/2007 15:33:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:07:29)
Ogłoszenie Nr 118791-2007 o zamówieniu - roboty budowlane. Naprawa dachu na budynku Przedszkola w Chrzypsku Wielkim

 

Chrzypsko Wielkie: Naprawa dachu na budynku Przedszkola w Chrzypsku Wielkim.
Numer ogłoszenia: 118791 - 2007; data zamieszczenia: 13.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061 2951011 w. 26, 23, fax 061 2951011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dachu na budynku Przedszkola w Chrzypsku Wielkim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty dekarskie polegające na wykonaniu nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki na powierzchni 341 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: 1000,00.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniające warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dowód wniesienia wadium - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej W celu potwierdzenia posiadanego potencjału technicznego oferent przedkłada wykaz posiadanego sprzętu . Ponadto oferent przedłoży wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia . Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim ul.Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim ul.Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie pok. nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Kosztorys ofertowy

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bobiarski Wiesław
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (13/07/2007 15:02:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (13/07/2007 15:05:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:07:13)
Ogłoszenie Nr 107309 - 2008 o zamówieniu "Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowobitumicznej"
 

Chrzypsko Wielkie: Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowobitumicznej na drodze gminnej Chrzypsko Małe Gnuszyn

Numer ogłoszenia: 107309 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 061

2951011 w. 26, 23, fax 061 2951011.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj
ącego:
Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowobitumicznej

na drodze gminnej Chrzypsko Małe Gnuszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej Chrzypsko Małe

Gnuszyn na długo
ści 1500 m i szerokości 4,8 m . Poprzez : - mechaniczne oczyszczenie 7200 m2 powierzchni drogi , - wykonanie wyrównania grysem istniejącej podbudowy , - wykonanie nakładki z

mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5cm, - przewiduję się równieŜ ścięcie pobocza 1500x0,5x2=1500

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w post
ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnieniewarunków: 1.1 Posiadaj

ący uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę ido

świadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: B. W celu potwierdzenia, Ŝewykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre

ślonej działalności lub czynności oraz nie

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:B.1) Aktualny odpis z wła

ściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia doewidencji działalno

ści gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osóbskładaj

ących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZakładuUbezpiecze

ń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające

odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczeniezdrowotne lub społeczne, lub za

świadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcze

śniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.6)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień

publicznych zał. nr 2. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz wykonanych robótbudowlanych w okresie ostatnich pi

ęciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającychswoim rodzajem i warto

ścią robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostaływykonane nale

Ŝycie zał. nr 6. C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,

jakimi dysponuje wykonawca zał. nr 7. C.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionychpracowników lub liczebno

ści personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeŜeli przedmiotem zamówienia są robotybudowlane lub usługi. C.4) Wykaz osób i podmiotów, które b

ędą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenianiezb

ędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności zał. nr 8.

C.5) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,posiadaj

ą wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis

dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień. D.W celu potwierdzenia spełnieniawarunku znajdowania si

ę przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: D.1) Polisa, a w przypadku jej brakuinnego dokumentu potwierdzaj

ącego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost
ępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: htt://www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Bezpłatnie w siedzibie zamawiającego: Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim ul. Główna 15 lub pobrać ze strony internetowej

www.bip.old.chrzypsko.mserwer.pl..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2008

godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (21/05/2008 10:55:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (21/05/2008 10:55:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:07:44)