Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Oragany władzy publicznej » Rada Gminy » Organizacja wewnętrzna rady

Organizacja wewnętrzna rady

Organizacja wewnętrzna rady.
 
 
Organizacja wewnętrzna rady została określona w rozdziale IV  Statutu Gminy Chrzypsko Wielkie:
 
 
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
§ 13

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 14

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 15

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący,

 2. Wiceprzewodniczący,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. komisje stałe, wymienione w Statucie,

 5. doraźne komisje powołane przez Radę do określonych zadań.
§16

  1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

  1. Rewizyjną,

  2. Gospodarczą,

  3. Oświatowo-Społeczną,

  2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
§17

1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

  1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji,

  2. przygotowanie projektu porządku obrad przez Wójta Gminy.

  3. Otwarcia sesji dokonuje najstarszy wiekiem radny spośród radnych obecnych na sesji i jej przewodniczy do momentu wyboru przewodniczącego rady.

  4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.


§ 18

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,  w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady,

 2. przewodniczy obradom,

 3. sprawuje policję sesyjną,

 4. kieruje merytoryczną obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

 5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 6. podpisuje uchwały Rady

 7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.§20

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
§21

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§22

1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podział zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 23

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (14/02/2007 14:59:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/02/2007 15:02:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (14/02/2007 15:02:42)