Wyszukiwarka:

Wyniki

"Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 09:03:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 09:03:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:03:40)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 09:02:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 09:02:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:02:16)
"Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 09:01:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 09:01:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:01:29)
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:56:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:56:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:56:46)
Ogłoszenie o wyniku konkursu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:47:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:47:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:47:46)
Ogłoszenie o wyniku konkursu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:46:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:46:21)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:45:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:45:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:45:34)
Ogłoszenie o zamównieniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:32:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:32:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:32:07)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:17:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:17:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:17:31)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:08:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:08:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:08:01)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (28/02/2012 08:06:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (28/02/2012 08:06:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 08:06:51)
Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim - Etap I
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:39:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:39:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:39:22)
Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do pól w m. Łężce i w m. Chrzypsko Wielkie w gm. Chrzypsko Wielkie

Chrzypsko Wielkie: Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do pól w m. Łężce i w m. Chrzypsko Wielkie w gm. Chrzypsko Wielkie
Numer ogłoszenia: 280310 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235686 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do pól w m. Łężce i w m. Chrzypsko Wielkie w gm. Chrzypsko Wielkie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w m. Łężce gm. Chrzypsko Wielkie na długości 320 m i szerokości 4,00 wraz z zjazdami . Poprzez : - - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ,na powierzchni ( 4,80 x320 )+106,80x1,2=1664,16 m2 , - ustawienie na ławie betonowej na leżąco krawężnika drogowego o wym.100x30x15 na długości (2x320)+(2x4,2) = 648m , - podbudowa z kruszywa naturalnego - gruzobetonu warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 1472,16 m2 , - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni (4,20 x 320)+ 128,16 = 1472,16 m2 , -odwodnienie liniowe wjazdu na długości 5 m o wymiarach 100 cm x 12,5 cm x 8,5 cm polimerobeton z kratką ze stal ocynkowana ogniowo - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1472,16 m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (4,20 x 320)+ 128,16 = 1472,16 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. o 2 cm, krotność = 2 na powierzchni 1472,16 m2 , - ręczne plantowanie poboczy około (2x0,5x320) =320 m2 , II. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w m.Chrzypsko Wielkie gm. Chrzypsko Wielkie na długości 60 m i szerokości 4,40 m. ze zjazdami. Poprzez : - - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ,na powierzchni ( 4,40 x 60 )=264 m2 , - ustawienie na ławie betonowej na leżąco krawężnika drogowego o wym.100x30x15 na długości (2x4,6) = 10,0 m , - podbudowa z kruszywa naturalnego - gruzobetonu warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 314 m2 , - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni ( 4,40 x 60 )+50=314 m2 , - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 314m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ( 4,40 x 60 )+50=314m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. o 2 cm, krotność = 2 na powierzchni 314 m2 , - ręczne plantowanie poboczy około (2x0,5x60) =60 m ,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•Zakład Drogowy Jerzy Górny, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191598,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

•Cena wybranej oferty: 191598,00

•Oferta z najniższą ceną: 191598,00 / Oferta z najwyższą ceną: 191598,00

•Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:33:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:33:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:33:56)
Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim - Etap I.

Chrzypsko Wielkie: Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim - Etap I.
Numer ogłoszenia: 271284 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie , ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim - Etap I..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim - Etap I. Roboty wykonywane będą zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym i pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Międzychodzkiego nr S-130/2008 z dnia 4.11.2008 r. Etap I obejmuje wykonanie fragmentu ul Leśnej od km 0+190,00 do km 0+386,09 długość całkowita ca 0,196 km W ramach planowanego zamierzenia Zamawiający przewiduje wykonanie : 1. Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm , podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne igr. 15 cm , warstwie odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr 15 cm. - 1077,00 m2 Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni ul. Leśnej wraz odcinkami : - ciągu pieszo jezdnego nr 3 - długości 1m za zakończeniem łuku; - ciągu pieszo jezdnego nr 4 - długości 1m za zakończeniem łuku; - drogi dojazdowej nr 1 - długości 1m za zakończeniem łuku; - łącznika nr 3 - długości 1m za zakończeniem łuku; 2. Zatoki postojowe - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm , podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne i gr. 15 cm , warstwie odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr 15 cm. - 150,00 m2 3. Zjazdy na posesje - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm , podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne igr. 15 cm , - 12 szt./ 145,00 m2 4. Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton B15) - 522,00 mb ( w tym na łukach 103,50 m) 5. Odwodnienie korpusu drogowego w tym: Kanał A - kanał deszczowy z rur PCV 315 mm - 11,66 m + 6,56 m = 18,22 m - kanał deszczowy z rur PCV 250 mm -19,10 m + 44,00 m = 63,10 m - kanał deszczowy z rur PCV 400 mm - 31,76 + 12,54 + 22,26 +25,22 +7,25 = 99,03 m wraz z przeciskiem pod drogą wojewódzką nr 133 (22,26 m) i włączeniem się do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Rolnej - studnie rewizyjne BS z kręgów betonowych 1000 mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych o głębokości do 3,00 m - szt. 6 / D00 , D01, D02, D03 , D04, D05 wraz z robotami ziemnymi i wpustami ulicznymi Kanał B - kanał deszczowy z rur PCV 315 mm - 47,20 + 46,85 +31,90 = 125,95 m - kanał deszczowy z rur PCV 250 mm - 10,00 m - studnie rewizyjne BS z kręgów betonowych 1000 mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych o głębokości powyżej 3,00 m - szt.3 / D16 , D17 , D18 wraz z robotami ziemnymi i wpustami ulicznymi Kanał C - kanał deszczowy z rur PCV 250 mm - 12,12 +21,01 = 33,13 m - studnie rewizyjne BS z kręgów betonowych 1000 mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych o głębokości do 3,00 m - szt. 2 / D21 , D22 wraz z robotami ziemnymi i wpustami ulicznymi Kanał F - kanał deszczowy z rur PCV 250 mm - 25,06 m + 10,00 m=35,06 - studnie rewizyjne BS z kręgów betonowych 1000 mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych o głębokości do 3,00 m - szt. 3 / D51 , D52, D52 wraz z robotami ziemnymi i wpustami ulicznymi 6. W ramach zamówienia Wykonawca winien wykonać na budowanym odcinku ul. Leśnej wszystkie roboty towarzyszące objęte projektem technicznym jak : - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi zgodnie z projektem; - zabezpieczenie istniejących kabli i urządzeń teletechnicznych rurami ochronnymi zgodnie z projektem; - regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz pokryw skrzynek wodociągowych; - wykonanie progów zwalniających 7. Zamawiający nie przewiduje wykonania : - chodników; - zieleni - oznakowania poziomego i pionowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 54.23.32.50-6, 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 9000,00 słownie: pięć tysięcy złoty

III.2) ZALICZKI

•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji. B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia.

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

◦wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

◦wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

◦oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

◦wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

◦oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

◦opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

◦oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

◦aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

◦aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

◦aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

◦nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

◦nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

◦nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•próbki, opisy lub fotografie

•zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzypsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.10.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:26:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:26:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:26:40)
Wybór najkorzystniejszej oferty
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:25:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:25:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:25:02)
Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie Numer ogłoszenia: 73048 - 2011
Chrzypsko Wielkie: Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie Numer ogłoszenia: 73048 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20122 - 2011r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich na terenie gm. Chrzypsko Wielkie polegające na : 1. Charcice a) roboty budowlano - montażowe - wykonanie ocieplania powierzchni dachu płaskiego 208,80 m2 , - wymiana stolarki okiennej o pow. 14,80 m2, - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na pow. 101 m2 , - okładziny z ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych pow. 32,10 m2, - odnowienie elewacji budynku 220,0 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 165,00 m2 b) dostawa z montażem urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna , - huśtawka wagowa , - piaskownica , - ławka parkowa, - kosz drewniany - zestaw zabawowy zjeżdżalnia, ściana linowa ,wejście linowe, równoważnia ,itp..) c) wyposażenie świetlicy - lodówka 1 szt. - patelnia 1 szt. - kuchnia elektryczno-gazowa z piekarnikiem elektrycznym z rożnem 1 szt. - bojler elektryczny pionowy o poj. 140 l., - klimatyzator 1 szt. - komputer przenośny NOTEBOOK LCD 15,4 cala 1 szt. - drukarka Laserowa format A-4 1 szt. - krzesła drewniane składane black 50 szt. , - stoły drewniane 130x70 , 10szt. - naczynia ( talerze - 20 kpl. ,szklanki - 100 szt., garnki 6 l.- 4 szt. , patelnie fi 32 cm - 4 szt.) 2. Gnuszyn a) roboty budowlano - montażowe - wykonanie ocieplania powierzchni dachu płaskiego 383,30 m2 , - wymiana stolarki okiennej o pow. 30,40 m2, - wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na pow. 140,0m2 , - okładziny z ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych pow. 62,10 m2, - odnowienie elewacji budynku 180,0 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pow. 190,00 m2 b) wyposażenie świetlicy - lodówka 1 szt. - patelnia 1 szt. - kuchnia elektryczno-gazowa z piekarnikiem elektrycznym z rożnem 1 szt. - bojler elektryczny pionowy o poj. 140 l., - klimatyzator 1 szt. - komputer przenośny NOTEBOOK LCD 15,4 cal 1 szt. - drukarka Laserowa format A-4 1 szt. - krzesła drewniane składane black 50 szt. , - stoły drewniane 130x70 , 10szt. - naczynia ( talerze - 20 kpl. ,szklanki - 100 szt., garnki 6 l.- 4 szt. , patelnie fi 32 cm - 4 szt.) 3. Łężce a) dostawa z montażem urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna , - huśtawka wagowa , - piaskownica , - ławka parkowa, - kosz drewniany - zestaw zabawowy zjeżdżalnia, ściana linowa ,wejście linowe, równoważnia ,itp..).. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 44.22.00.00-8, 45.45.00.00-6, 45.23.32.53-7, 39.22.00.00-0, 37.53.52.00-9, 30.23.60.00-2. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE •Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Finansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2011. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: •PH-B TOM-BUD, ul.Długa 7, 64-310 Lwówek, kraj/woj. wielkopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 337601,05 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ •Cena wybranej oferty: 226969,45•Oferta z najniższą ceną: 226969,45 / Oferta z najwyższą ceną: 292483,60•Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:10:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:10:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:10:46)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.2710.1.11.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 13:09:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 13:09:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 13:09:43)
Nazwa zadania: budowa chodników. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zp-3410/8/2010                                                                                      Chrzypsko Wielkie, 2010-07-28

                                                                                                             
                                                                         ZAWIADOMIENIE

                                                   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp-3410/8/2010.
 Nazwa zadania: budowa chodników

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Brukarstwo " BAKO "
Sylwester Bakularczyk
ul. Wojska Polskiego  3
 63 - 210 Żerków

Uzasadnienie wyboru: W przeprowadzonym postępowaniu oferta firmy : Brukarstwo "BAKO" Sylwester Bakularczyk  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową , w którym cena była jedynym kryterium .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-09.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
Lp.:                          1.
Nazwa wykonawcy:                      P.H.U. MARBUD  Mariusz Kamyszek
Adres Wykonawcy:                      ul. Leśna 8  , 64-412 Chrzypsko Wielkie
Cena oferty brutto:                       41309,54
Liczba pkt. w kryterium cena:    94,39

Lp.:                          2.
Nazwa wykonawcy:                      Brukarstwo " BAKO" Sylwester Bakularczyk
Adres Wykonawcy:                      ul. Wojska Polskiego 3 , 63-210 Żerków
Cena oferty brutto:                       51346,19
Liczba pkt. w kryterium cena:    100,00

Lp.:                          3.
Nazwa wykonawcy:                      Zakład Drogowo-Budowlany  Jacek Hellwich
Adres Wykonawcy:                      ul. Gwardii Ludowej 15  64-400 Międzychód
Cena oferty brutto:                       51346,19
Liczba pkt. w kryterium cena:    75,45

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie  10  dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)         odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

 

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:26:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:26:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 12:26:40)
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013.
Chrzypsko Wielkie: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013.
Numer ogłoszenia: 228320 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184144 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 61 2951011 w. 26, 23, faks 61 2951011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w okresie roku szkolnego : 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013 , - świadczenie usług transportowych - autobusowych , polegających na dowozach dzieci z terenu gminy Chrzypsko Wielkie. Orientacyjna dzienna ilość km wynosi 250 km . Szczegółowy wykaz tras i ilości kilometrów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji . Oferent w ramach złożonej oferty zapewnia opiekunów do dzieci ( konwojentów ) . Pożądane jest zatrudnienie konwojentów z terenu Gminy Chrzypsko Wielkie. W cenie ofertowej winno być uwzględnione całkowite wynagrodzenie konwojentów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Przewozy Autobusowe Adam Milka,, ul. Bohaterów 15 ,, 64-410 Sieraków, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 352127,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 3,09
·         Oferta z najniższą ceną: 3,09 / Oferta z najwyższą ceną: 3,16
·         Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 12:21:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 12:21:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:05:50)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zp-3410/1/2010                                                                                                Chrzypsko Wielkie, 2010-01-22

 

                                                                ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: Zp-3410/1/2010.

Nazwa zadania: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzypsku Wielkim wraz z wykonaniem nowego odwiertu studziennego . 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum  Firm: P.T.H.U. HYDRO - MARKO Maria Pluta -Lider   ul. Wojska Polskiego 13963 - 200, Jarocin, BUD - MISTRZ  Halina Duda i Ryszard Duda Sp. Jawna - Partner ul. Świerczewskiego 69 ,66 - 300 Międzyrzecz Uzasadnienie wyboru : Z pośród złożonych trzech ofert  Konsorcjum wyżej wymienionych Firm przedstawiło najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium  oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy dnia 2010-03-02. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.:

1.Nazwa wykonawcy:

              Konsorcjum Form : P.T.H.U. HYDRO - MARKO Maria Pluta -  Lider

  Adres Wykonawcy:  ul. Wojska Polskiego 139

              63 - 200 Jarocin ,

              BUD - MISTRZ  Halina Duda i Ryszard Duda   Sp. Jawna - Partner                                             

  ul. Świerczewskiego 69

  66 - 300 Międzyrzecz

  Cena oferty brutto:  2398754,96 Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp.:

2.Nazwa wykonawcy:

              Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o.

  Adres Wykonawcy: ul. Bobrownicka 13 A

              61 - 706 Poznań

              FAMBUD - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.                                              

              ul. Mszczonowska 73

              96 -100 Skierniewice

              Cena oferty brutto:   2494313,67 Liczba pkt. w kryterium cena: 96,17

Lp.:

3.Nazwa wykonawcy:              

METROLOG  Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy:  ul. Kościuszki 97 ,

64 - 700 Czarnków

Cena oferty brutto:  2593473,56 Liczba pkt. w kryterium cena: 92,49

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).                                                                                                                      

 

Wójt Gminy

                                                                                                            mgr Wiesław Bobiarski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (27/02/2012 11:59:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (27/02/2012 11:59:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (27/02/2012 11:59:10)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-plaża
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (16/04/2010 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (16/04/2010 15:13:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:05:41)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kontener

Zawiadomienie o wyborze oferty - kontener

 

Zawiadomienie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (16/04/2010 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (16/04/2010 14:23:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:05:30)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-estrada

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - estrada

Zawiadomienie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (16/04/2010 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (16/04/2010 14:21:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:05:20)
Wybór oferty na wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej Chrzypsko Wielki Chrzypsko Małe i Chrzypsko Małe Gnuszyn

Zp-3410/1/08

                                                                                                                             Chrzypsko Wielkie, 2008-06-10

                                                                       ZAWIADOMIENIE

                                                     O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp-3410/1/08. Nazwa zadania:  Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej Chrzypsko Małe Gnuszyn

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych S.A.

ul. Powstańców Wlkp.75

64-500 Szamotuły

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wyżej wymienionym złożono trzy ważne oferty , nie podlegającą odrzuceniu  czy wykluczeniu  z przetargu . Zaoferowana cena przez Oferenta okazała się ceną jedyną i najkorzystniejszą dla realizacji  przedmiotowego zamówienia .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-06-19.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A.

Adres Wykonawcy:              ul. Poznańska 42

64-300 Nowy Tomyśl

Liczba pkt. w kryterium cena:  95.83

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych S. A.

Adres Wykonawcy:              ul. Powstańców Wlkp.75

64-500 Szamotuły

Liczba pkt. w kryterium cena:  100.00

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              Zakład Drogowy Jerzy Górny

Adres Wykonawcy:              ul. Armii Poznań 34

64-400 Międzychód

Liczba pkt. w kryterium cena:  96.74

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (11/06/2008 08:58:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (11/06/2008 08:58:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:05:03)
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia-modernizacja drogi gminnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/10/2007 14:55:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/10/2007 14:57:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:04:52)
Ogłoszenie o wyborze oferty-Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej Chrzypsko Wielkie Chrzypsko Małe i Chrzypsko Małe Gnuszyn
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (20/09/2007 08:55:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (20/09/2007 08:58:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:04:38)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - naprawa dachu Przedszkole"U Reksia" w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bobiarski Wiesław
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (16/08/2007 14:37:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (16/08/2007 14:40:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:04:27)
Ogłoszenie Wójta Gminy w Chrzypsku Wielkim nr 125625-2007 o udzieleniu zamówienia - dowozy szkolne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (24/07/2007 14:51:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (24/07/2007 14:56:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (28/02/2012 09:04:16)