Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Oferty pracy » Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr 1/2012 - Główna Księgowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2012 11:02:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2012 11:02:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2012 12:30:50)
OGŁOSZENIE NR 1/2012 o naborze na stanowisko kierownicze-Skarbnik Gminy- SKŁADANIE OFERT DO 23.01.2012
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (10/01/2012 13:04:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (10/01/2012 13:04:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (10/01/2012 13:04:14)
OGŁOSZENIE NR 7/2011 o naborze na stanowisko kierownicze Dyr. ŚDS w Chrzypsku Wielkim- SKŁADANIE OFERT DO 11.01.2012r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (30/12/2011 10:26:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (30/12/2011 10:26:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (30/12/2011 10:26:31)
OGŁOSZENIE NR 6/2011 o naborze na stanowisko urzędnicze-starszy specjalista- asystent ds. księgowych- SKŁADANIE OFERT DO 27.12.2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (15/12/2011 14:52:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (15/12/2011 14:52:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (15/12/2011 14:54:51)
OGŁOSZENIE NR 5/2011 o naborze na stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat oraz ewidencji działalności gospodarczej- SKŁADANIE OFERT DO 17.08.2011r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Edmund Ziółek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (25/07/2011 14:33:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (25/07/2011 14:33:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (25/07/2011 14:52:30)
OGŁOSZENIE NR 4/2011 o naborze na stanowisko urzędnicze - NA ZASTĘPSTWO

O g ł o s z e n i e    Nr 4/2011

 

 

o naborze  na   stanowisko urzędnicze – na zastępstwo

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chrzypsku Wielkim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 16   - na zastępstwo

 

1.     Stanowisko pracy:  Samodzielny referent   - wymiar czasu pracy  ½  etatu

 

2.     Niezbędne wymagania od kandydata:

 

 • Obywatelstwo polskie;

 

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 

 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

 

 • Nieposzlakowana opinia;

 

 • wykształcenie :  co najmniej  średnie administracyjne lub  średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku samodzielnego referenta

 

 3. Wymagania  dodatkowe:

 

         1. Umiejętność obsługi komputera MS Office środowiskoWindows,Excel

 

         2. Umiejętność obsługi programów płacowych i kadrowych

 

         3. Szkolenia,kursy przydatne na tym stanowisku

 

         4. Umiejętność pracy w zespole,komunikatywność

 

 4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w tym zgłoszeń do ZUS

 

 • kompletowanie dokumentacji związanych z przeszeregowaniem pracowników

 

 • wystawianie umów o pracę i świadectw pracy

 

 • prowadzenie spraw związanych z funduszem płac

 

 • ewidencja czasu pracy

 

 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji

 

5. Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny

 

 • CV

 

 • kwestionariusz osobowy,

 

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 

 • oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo złożyć kopie dokumentów  potwierdzających  jej umiejętności i osiągnięcia oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 

   6. Dokumenty należy składać:

 

            Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chrzypsku Wielkim ul Główna 16  64-412 Chrzypsko Wielkie pokój 17 z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielny referent”  w terminie do dnia 24 marca 2011r. do godziny 15-tej.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm. .

 

 

Kierownik GOPS w Chrzypsku Wielkim

 

/-/ Maria Nowak     

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (08/03/2011 10:19:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (08/03/2011 10:19:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (08/03/2011 10:19:47)
OGŁOSZENIE NR 3/2011 o naborze na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE NR 3/2011

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

 

I.     Stanowisko : Skarbnik Gminy

II.   Miejsce pracy: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat

IV. Rodzaj stosunku pracy: powołanie

V.   Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.   Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

5)    wykształcenie –  osoba ubiegająca się o stanowisko skarbnika spełnia jeden z poniższych  warunków:

a)ma ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b) ma ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

         2.  Wymagania dodatkowe;

         1)doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;

         2)ogólna znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu
            terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

         3)wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem
            wykonywanych zadań;

         4)umiejętność praktycznego stosowania prawa;

         5)dobra znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS, programów pakietu 
             MC Office oraz programu księgowości budżetowej;

         6)umiejętność kierowania zespołem;

         7)zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;

         8)terminowość, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

     VI.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

         Zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych a w  
         szczególności:

1)    koordynowanie i kontrola prac dotyczących opracowywania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian;

2)    przedkładanie informacji o stanie mienia komunalnego;

3)    czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;

4)    sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu oraz dokonuje analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy;

5)    prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami

6)    udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, którymi ustalane są zobowiązania pieniężne;

7)    organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;

8)    utrzymywanie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową;

9)    nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi otrzymanymi przez jednostki organizacyjne Gminy;

10) sprawowanie nad wymiarem podatków i opłat lokalnych;

11) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

12) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych p[-rzez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

13) podejmowanie działań nad pozyskaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych;

14) przeprowadzanie kontroli finansowych;

15) weryfikacja faktur;

16) kierowanie pracą referatu księgowości.

VII. Wymagane dokumenty.

1.    Wypełniony kwestionariusz osobowy.

2.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.  

3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje

4.    Oświadczenie o niekaralności.

5.    Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.    Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.     

     Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
    „Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy” w terminie do dnia 31 marca 2011 r. do godz. 1500
    w sekretariacie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie, pokój Nr 1 lub pocztą na adres :

    Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie; ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie (decyduje data
    wpływu. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie
    nie będą rozpatrywane.

Wzór : kwestionariusza i oświadczeń dostępne na stronie internetowej http://www.chrzypsko.pl/bip.php w zakładce oferty pracy -  ogłoszenie naboru oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój Nr 1.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrzypsko Wielkie  http://www.chrzypsko.pl/bip.php w zakładce oferty pracy – wyniki naboru.

 

 

 

                                                                                  Wójt

                                                                        Gminy Chrzypsko Wielkie

 

                                                                            /-/ Edmund Ziółek

 

 

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/02/2011 12:05:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (24/02/2011 12:05:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (24/02/2011 12:05:47)
OGŁOSZENIE NR 2/2011 o naborze na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE NR 2/2011

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

I.     Stanowisko : inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych

II.   Miejsce pracy: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie

III.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

IV. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

V.   Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1.   Wymagania niezbędne:

1)    Obywatelstwo polskie;

2)    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)    Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

4)    Nieposzlakowana opinia;

5)    wykształcenie :  wyższe (preferowane wyższe techniczne) umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku  inspektora  ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych oraz  3 letni staż pracy

 

2.   Wymagania  dodatkowe:

      1) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;

      2) ogólna znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania
          samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego
      3) wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem
          wykonywanych zadań;

     4) umiejętność praktycznego stosowania prawa;

     5) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS, programów  
         pakietu MC Office  

     6) terminowość, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

  

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2)    Przygotowywanie i udostępnianie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

3)    Przygotowywanie ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania

4)    Prowadzenie korespondencji związanej z udzielonym zamówieniem oraz udzielanie wszelkich informacji

5)    Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu realizacji zamówień publicznych

6)    Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy strukturalnych

7)    Opracowywanie wniosków i kierowanie ich do  właściwych  organów i instytucji w celu pozyskania środków  finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy Unii Europejskiej

8)    Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz  ocena ich wykonania.

 

VII. Wymagane dokumenty.

1.    Wypełniony kwestionariusz osobowy.

2.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.  

3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
i posiadane kwalifikacje

4.    Oświadczenie o niekaralności.

5.    Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.    Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.      

     Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
   „Nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
    funduszy unijnych” w terminie do dnia 10 marca 2011 r. do godz. 1500
    w sekretariacie Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie, pokój Nr 1 lub pocztą na adres :

    Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie; ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie
    (decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej  
    wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

    Wzór : kwestionariusza i oświadczeń dostępne na stronie internetowej
   
http://www.chrzypsko.pl/bip.php w zakładce oferty pracy -  ogłoszenie naboru oraz w
    sekretariacie Urzędu Gminy, pokój Nr 1.

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
    Publicznej Gminy Chrzypsko Wielkie
 http://www.chrzypsko.pl/bip.php w zakładce oferty
     pracy – wyniki naboru.

 

 

 

                                                                                  Wójt

                                                                        Gminy Chrzypsko Wielkie

 

                                                                            /-/ Edmund Ziółek

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (24/02/2011 12:03:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (24/02/2011 12:03:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (24/02/2011 12:03:17)
OGŁOSZENIE NR 1/2011 o naborze na stanowisko urzędnicze - NA ZASTĘPSTWO
OGŁOSZENIE NR 1/2011
o naborze na stanowisko urzędnicze -  NA    ZASTĘPSTWO
 

I.    Stanowisko : Skarbnik Gminy
II.   Miejsce pracy: Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie
III.  Wymiar czasu pracy: 1 etat
IV.   Rodzaj stosunku pracy: powołanie
V.    Wymagania związane ze stanowiskiem:
       1. Wymagania niezbędne:
           1)    obywatelstwo polskie;
           2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
           3)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
                  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
                  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

           4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

           5)    wykształcenie –  osoba ubiegająca się o stanowisko skarbnika spełnia jeden
                   z poniższych  warunków:
                  a) ma ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe
                     studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne
                     studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
                  b) ma ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
                      co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
                  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
                  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
                      rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
                      prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

       2. Wymagania dodatkowe;

           1) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;
           2) ogólna znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu
               terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
           3) wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem
               wykonywanych zadań;
           4) umiejętność praktycznego stosowania prawa;
           5) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS, programów
               pakietu MS Office oraz programu księgowości budżetowej;
           6) umiejętność kierowania zespołem;
           7) zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;
           8) terminowość, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

VI.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       Zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
       a w szczególności:
            1)    koordynowanie i kontrola prac dotyczących opracowywania projektu budżetu Gminy,
                   przyjęcia go i dokonywania w nim zmian;
            2)    przedkładanie informacji o stanie mienia komunalnego;
            3)    czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i nadzór nad przestrzeganiem
                   dyscypliny budżetowej;
            4)    sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu oraz
                   dokonuje analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy;
            5)    prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi
                   zasadami i przepisami
            6)    udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, którymi ustalane są zobowiązania
                   pieniężne;
            7)    organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;
            8)    utrzymywanie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową;
            9)    nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi otrzymanymi
                   przez jednostki organizacyjne Gminy;
           10)   sprawowanie nad wymiarem podatków i opłat lokalnych;
           11)   zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych
                   oraz spłaty zobowiązań;
           12)   opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Wójta,
                   dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych
                   a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu
                   kont, instrukcji kasowej, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
           13)   podejmowanie działań nad pozyskaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków
                   finansowych;
           14)   przeprowadzanie kontroli finansowych;
           15)   weryfikacja faktur;
           16)   kierowanie pracą referatu księgowości.


VII. Wymagane dokumenty.

      1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
      2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.  
      3. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane
          kwalifikacje
      4. Oświadczenie o niekaralności.
      5. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
          z pełni praw publicznych.
      6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
          zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
      7. Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.     

   Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko
   Skarbnika Gminy” w terminie do dnia 17 lutego 2011 r. do godz. 15.00 w sekretariacie
   Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie, pokój Nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Chrzypsko
   Wielkie; ul. Główna 15; 64-412 Chrzypsko Wielkie (decyduje data wpływu. Oferty, które
   wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wzór : kwestionariusza i oświadczeń dostępne na stronie internetowej http://www.chrzypsko.pl/bip.php w zakładce oferty pracy -  ogłoszenie naboru oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój Nr 1.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chrzypsko Wielkie  http://www.chrzypsko.pl/bip.php w zakładce oferty pracy – wyniki naboru.


 
                                                                                  Wójt
                                                                        Gminy Chrzypsko Wielkie

                                                                            /-/ Edmund ZiółekZałączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (17/01/2011 11:19:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/01/2011 11:19:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/01/2011 11:44:31)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – na zastępstwo.

O g ł o s z e n i e    Nr 1/2010

 

o naborze  na   stanowisko urzędnicze – na zastępstwo

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15   - na zastępstwo

1.     Stanowisko pracy:  Młodszy referent ds.  sekretariatu, kadr i oświaty

2.       Niezbędne wymagania od kandydata:

1)      Obywatelstwo polskie;

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

4)      Nieposzlakowana opinia;

5)      wykształcenie :  co najmniej  średnie administracyjne lub  średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku młodszego referenta ds. sekretariatu, kadr i oświaty.

     3. Wymagania  dodatkowe:

1)      doświadczenie w wykonywaniu zadań należących do  pracownika sekretariatu, kadr i oświaty  w jednostkach samorządu terytorialnego

2)       dobra znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

3)       dobra znajomość  prowadzenia spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

4)      znajomość ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,

5)      znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o dostępie do informacji  publicznej

6)      dobra umiejętność   pracy w komputerze

7)      znajomość programu pakietu RADIX (  KADRY)

8)      znajomość programu „TALES”

     4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      zapewnienie obsługi organizacyjnej wójtowi, zastępcy Wójta 

2)      sprawy kancelaryjno-techniczne

3)      sprawy kadrowe

4)      obowiązek szkolny i pomoc materialna dla uczniów

5)      prowadzenie archiwum zakładowego

     5. Wymagane dokumenty:

1)      kwestionariusz osobowy,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)      oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo złożyć kopie dokumentów  potwierdzających  jej umiejętności i osiągnięcia oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

   6. Dokumenty należy składać:

      -    osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój Nr 3)  lub za pośrednictwem poczty na adres

Urząd Gminy

ul. Główna 15

64-412 Chrzypsko Wielkie

 

 z dopiskiem „Nabór  na stanowisko młodszego referenta ds. sekretariatu, kadr i oświaty.” 

Dokumenty należy składać  do   30 sierpnia 2010 r. (Liczy się data wpływu do Urzędu).

Wójt Gminy  Chrzypsko  Wielkie

/-/ Wiesław  Bobiarski          

 

Chrzypsko Wielkie, dnia 18 sierpnia 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (18/08/2010 14:11:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (18/08/2010 14:11:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/08/2010 14:11:26)
Ogłoszenie Nr 1/2010 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim


ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko

 

pracownika socjalnego

 

1. Wymagania niezbędne:

     - wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w palcówkach pomocy społecznej ( mile widziane)
 • prawo jazdy kategorii B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym,
 • prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
 • udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowanego środowiska,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź.zm.)

 

5. Miejsce i termin składania ofert:

 

Dokumenty należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim pokój nr 17 do dnia 30 czerwca  2010r. w godzinach 7.30 – 15.00

osobiście bądź pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:                                   :  

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Główna 16

64-412 Chrzypsko Wielkie

 tel.  (061) 2951177  z dopiskiem :

 

„ Oferta pracy – pracownik socjalny”

Zatrudnienie jest przewidziane od miesiąca lipca  2010r.

 Umowa zostanie zawarta na czas zastępstwa.

 

 

 

 

Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim (WWW.chrzypsko.pl/bip.php) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Chrzypsko Wielkie 14 czerwca 2010r 

 

                                                                                                   Kierownik

                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                               Maria Nowak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (14/06/2010 22:57:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (17/06/2010 22:57:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (17/06/2010 22:58:51)
Ogłoszenie o naborze-młodszy referent
O g ł o s z e n i e    Nr 1/2009

o naborze  na  wolne  stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15.

1. Stanowisko pracy:  młodszy referent ds. informatyki i promocji gminy
 
2. Niezbędne wymagania od kandydata:
1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
4) Nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie : średnie ogólne lub  średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku młodszego referenta ds. informatyki i promocji gminy.
2. Wymagania  dodatkowe:
1) doświadczenie w wykonywaniu zadań należących do  informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego,
2) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
3) znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
4) znajomość ustawy o dostępie do informacji  publicznej.
5) znajomość programów pakietu RADIX (ELUD, KADRY, PŁACE, FKB, POGRUN, WYB , WIP)
6) znajomość środowiska MICROSOFT SERWER 2003
3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
       1)  administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy,
       2)  aktualizacja programów komputerowych,
       3)  aktualizacja strony internetowej Urzędu Gminy i biuletynu informacji publicznej,
       4)  wykonywanie zadań należących do administratora bezpieczeństwa informacji niejawnych;
7) przygotowywanie materiałów promocyjnych gminy.
4. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo złożyć kopie dokumentów  potwierdzających  jej umiejętności i osiągnięcia oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5. Dokumenty należy składać:

 -osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój Nr 3)  lub za pośrednictwem poczty na adres
Urząd Gminy
ul. Główna 15
64-412 Chrzypsko Wielkie
   
 z dopiskiem „Nabór  na stanowisko młodszego referenta ds. informatyki i promocji gminy." 
Dokumenty należy składać  do   30 września 2009 r. (Liczy się data wpływu do Urzędu).


                                                                                        Wójt Gminy  Chrzypsko  Wielkie
                                                                                                   /-/ Wiesław  Bobiarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wiesław Bobiarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (11/09/2009 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (11/09/2009 14:08:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (18/08/2010 15:05:38)
Ogłoszenie Nr 2/2009 - PRACOWNIK SOCJALNYY

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim


ogłasza nabór na stanowisko

 

pracownika socjalnego

 

1. Wymagania niezbędne:

     - wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w palcówkach pomocy społecznej ( mile widziane)
 • prawo jazdy kategorii B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym,
 • prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,
 • udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

 

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowanego środowiska,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź.zm.)

 

5. Miejsce i termin składania ofert:

 

Dokumenty należy składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim pokój nr 17 do dnia 30 stycznia  2009r. w godzinach 7.30 – 15.00

osobiście bądź pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:                                   :  

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. Główna 16

64-412 Chrzypsko Wielkie

 tel.  (061) 2951177  z dopiskiem :

 

„ Oferta pracy – pracownik socjalny”

 

 

 

Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim (WWW.chrzypsko.pl/bip.php) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Chrzypsko Wielkie 16 styczeń 2009r 

 

                                                                                                                                                      Kierownik

                                                                                                                                        Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                    Maria Nowak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (16/01/2009 10:52:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (16/01/2009 10:52:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (16/01/2009 10:53:02)
Ogłoszenie Nr 1/2009 - GŁÓWNY KSIĘGOWY W PRZEDSZKOLU "U REKSIA"

Dyrektor Przedszkola „U Reksia”

w  Chrzypsku Wielkim

 

ogłasza

nabór na stanowisko pracy

 

GŁÓWNY     KSIĘGOWY

w   wymiarze ¼ etatu

 

I.                   Wymagania związane z wykorzystaniem pracy na stanowisku:

      

          Wymagania niezbędne:

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3.      Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

4.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

5.      Spełnienie jednego z poniższych warunków:

§  ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

§  ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,

§  wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

§  posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

6.      Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

7.      Biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych.

8.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

       Wymagania dodatkowe:

 

1.      Doświadczenie w sferze budżetowej.

2.      Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

3.      Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: rzetelność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

4.      Nieposzlakowana opinia.

 

II.                Zakres wykonywanych zadań na tym stanowisku:

        

1.      Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2.      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3.      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4.      Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5.      Opracowywanie planów finansowych jednostki.

6.      Prowadzenie kadr.

  

 

III.             Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

5.      Ksero dowodu osobistego.

6.      Kwestionariusz osobowy.

7.      Oświadczenie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze głównego księgowego.

8.      Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kandydaci mogą załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe lub posiadanie innych umiejętności przydatnych na zajmowanym stanowisku.

 

IV.             Miejsce i termin składania ofert:

1.      Oferty należy składać u dyrektora przedszkola lub przesyłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do 28 stycznia 2009r. do godz. 1500 na adres:

Przedszkole „U  Reksia”

ul. Główna 19

64-412 Chrzypsko Wielkie

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko – główny księgowy”

2.      Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

3.      Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola w Chrzypsku Wielkim. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych, nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na w/w stanowisko.

4.      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.

5.      Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie (http://www.chrzypsko.pl/bip.php) oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola i Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie.

6.      Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (061) 2951184.

7.      Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Chrzypsko Wielkie, dn. 15 styczeń 2009r.                                                             Dyrektor Przedszkola „U Reksia”

                                                                                                                                        w  Chrzypsku  Wielkim

                                                                                                                                         /-/ Maria Ziółek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Król (15/01/2009 09:03:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Król (15/01/2009 09:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (15/01/2009 14:10:09)
Ogłoszenie Nr 3/2008 - INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CHRZYPSKU WIELKIM

 

OGŁASZA

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W CHRZYPSKU WIELKIM

 

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

 

Do pracy na tym stanowisku  może zgłosić się osoba , która spełnia nastepujace kryteria:

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. Mężczyzna
 2. Posiada wykształcenie  instruktor terapii zajęciowej lub wyższe  pedagogiczne
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4. Posiada prawo jazdy kat. B

 

 

 

II.Wymagania dodatkowe:

 

Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność , kreatywność

 

III. Zakres wykonywanych zadań

 

Prowadzenie zajęć terapeutycznych z podopiecznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy

Dowożenie uczestników zajęć do  Środowiskowego Domu Samopomocy

 

IV. Wymagane dokumenty

 

-List motywacyjny

-CV

-Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

( świadectwa)

-Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku

 

   Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim ul Główna 16  64-412 Chrzypsko Wielkie pokój 17 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko instruktor terapii zajęciowej  w terminie do dnia 3 grudnia  2008r. do godziny 15-tej.

 

 

 

Kierownik  OPS

Maria  Nowak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (26/11/2008 14:24:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (26/11/2008 14:24:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (26/11/2008 14:24:11)
Ogłoszenie Nr 2/2008 - nabór na stanowisko - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzypsku Wielkim

WÓJT  GMINY CHRZYPSKO    WIELKIE

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE  STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE  GMINY CHRZYPSKO  WIELKIE

UL.  GŁÓWNA 15

                                                     64-412 CHRZYPSKO WIELKIE

 

 

Stanowisko  -  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzypsku Wielkim

1.Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. niekaralność za przestępstwo umyślne;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Kierownika USC;
 5. posiadanie wykształcenia wyższego:
  • prawniczego lub administracyjnego i  tytułu magistra lub ukończone
  • podyplomowe studia administracyjne;
 6. posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy:
  • na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub
  • w służbie cywilnej, lub
  • w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.  

 

 

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), Open Office, poczty elektronicznej, internetu;
 2. znajomość problematyki samorządowej,  prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy  o powszechnym obowiązku obrony RP
 3. dyspozycyjność,
 4. umiejętność pracy samodzielnej,
 5. komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
 7. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 

 

2. Zakres zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 2. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. Wykonywanie zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,
 5. Nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi, rozliczanie kart samochodowych kierowców samochodów strażackich, rozliczanie ryczałtów za udział w gaszeniu pożarów,
 6. Wykonywanie funkcji kierownika kancelarii tajnej,
 7. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

 

 

3.   Wymagane  dokumenty:

 - wniosek o przyjęcie na stanowisko Kierownika USC

- wypełniony kwestionariusz osobowy,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

- oświadczenie o:

   1) niekaralności za przestępstwo umyślne,

   2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

- wyrażenie zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kandydaci mogą załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe lub posiadanie innych umiejętności przydatnych na zajmowanym stanowisku.

4. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój Nr 1) lub przesyłać pocztą (liczy się data  stempla pocztowego) w terminie do 28 listopada 2008 r. do godz. 1500  na adres:

 

Urząd Gminy

64- 412 Chrzypsko Wielkie

Ul. Główna 15

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

"Nabór na stanowisko  : Kierownik Urzędu Stanu  Cywilnego”.

 

Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej,  kandydaci zostaną powiadomieni  odrębnymi  pismami.

Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie (http://www.chrzypsko.pl/bip.php)  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (061) 2951011. 

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

  Chrzypsko Wielkie, dnia 4 listopada 2008 r.

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                          Gminy Chrzypsko Wielkie

                                                                                                             /-/ Wiesław Bobiarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 15:28:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 15:28:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (05/11/2008 14:04:43)
Ogłoszenie Nr 1/2008 - nabór na stanowisko - podinspektor d/s wymiaru podatków i opłat oraz ewidencji działalności gospodarczej

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor d/s wymiaru podatków i opłat  oraz ewidencji działalności gospodarczej

 

1.Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:

 Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe,
 2. 3 lata stażu pracy w księgowości w przypadku wykształcenia średniego,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Kandydaci z wyższym wykształceniem powinni posiadać minimum roczny staż pracy w księgowości,
 2. Umiejętność pracy samodzielnej, jak i pracy w zespole,
 3. Komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 4. Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność.
 5. Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) Open Office, poczty elektronicznej, Internetu.
 6. Znajomość przepisów prawnych, w szczególności:
  • ustawy o Finansach Publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • ustawy o podatku rolnym,
  • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  • ustawy – prawo działalności gospodarczej

 

2.Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 

 1. Prowadzenie spraw  związanych  z  wymiarem  i  poborem  podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji  podatników,
  • przygotowywanie decyzji dotyczących wymiaru  podatków, umorzeń i odroczeń podatkowych
  • kontrola prawidłowości złożonych deklaracji przez podatników ze stanem  faktycznym,
  • przygotowywanie  aktów  administracyjnych  dotyczących  podatków  i  opłat,
  • przygotowywanie  sprawozdań  dotyczących  podatków  i  opłat oraz udzielonych  ulg.
 2. Prowadzenie spraw związanych z:
  • ewidencją przedsiębiorców,
  • zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych
  • targami  i  targowiskami,
  • inkasowanie opłaty targowej.
  • wydawanie zaświadczeń.
 3. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  oraz wydawanie decyzji w tej sprawie.

 

 

 

3.Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyjęcie do pracy
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze podinspektora d/s  wymiaru podatków i opłat  oraz ewidencji działalności gospodarczej
 6. oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Kandydaci mogą załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe lub posiadanie innych umiejętności przydatnych na zajmowanym stanowisku.

 

4. Miejsce i termin składania ofert:

 

1)    Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu (pokój Nr 1) lub przesyłać pocztą (liczy się data  stempla pocztowego) w terminie do 28 listopada 2008 r. do godz. 1500  na adres:

 

Urząd Gminy

64- 412 Chrzypsko Wielkie

Ul. Główna 15

 

      w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

"Nabór na stanowisko urzędnicze

Podinspektor d/s wymiaru podatków i opłat  oraz ewidencji działalności gospodarczej

 

2)    Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

3)    Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

4)    O terminie rozmowy kwalifikacyjnej,  kandydaci zostaną powiadomieni  odrębnymi  pismami.

5)    Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie (http://www.chrzypsko.pl/bip.php)  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

6)    Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (061) 2951011. 

7)    Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Chrzypsko Wielkie, dnia 4 listopada 2008 r.   

 

 

                                                                                                      Wójt

 

                                                                                       Gminy Chrzypsko Wielkie

                                                                       /-/ Wiesław Bobiarski

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (04/11/2008 15:26:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (04/11/2008 15:26:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (05/11/2008 14:52:55)
Ogłoszenie Nr 3/2007 - nabór na stanowisko Samodzielny Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CHRZYPSKU WIELKIM

 

OGŁASZA

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM

SAMODZIELNY REFERENT

 

Do konkursu przystąpić może osoba , która spełnia nastepujace kryteria:

I. Wymagania niezbędne:

         1.Posiada obywatelstwo polskie

         2.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

            praw publicznych

         3.Spełnia  poniższe warunki :

         - posiada wykształcenie wyższe  i 2 letni staż

            lub wykształcenie średnie z maturą i 4 letni staż

II.Wymagania dodatkowe:

         1. Umiejętność obsługi komputera MS Office środowiskoWindows,Excel

         2. Umiejętność obsługi programów płacowych i kadrowych

         3. Szkolenia,kursy przydatne na tym stanowisku

         4. Umiejętność pracy w zespole,komunikatywność

III. Zakres wykonywanych zadań

-wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w tym zgłoszeń do ZUS

-kompletowanie dokumentacji związanych z przeszeregowaniem pracowników

-wystawianie umów o pracę i świadectw pracy

-prowadzenie spraw związanych z funduszem płac

-ewidencja czasu pracy

- przygotowanie i wysyłanie korespondecji

IV. Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny

-CV

-Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

-Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe ( świadectwa)

-Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku

 

   Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim ul Główna 16  64-412 Chrzypsko Wielkie pokój 17 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielny referent  w terminie do dnia 18 czerwca  2007r. do godziny 15-tej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej ( www.  bip.chrzpsko.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka i Urzędu Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź.zm.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Karge - Obrocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ilona Stęsik (01/06/2007 10:07:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (01/06/2007 10:18:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (01/06/2007 10:18:29)
Ogłoszenie Nr 2/2007 - nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CHRZYPSKU WIELKIM

 

 

 

OGŁASZA

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

I.Wymagania niezbędne:

 

1.Posiada obywatelstwo polskie.

2.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa

4.Spełnia jeden z poniższych warunków:

   - posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w     

     księgowości,

  - posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg

    rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II.Wymagania dodatkowe:

 

1.      Znajomość prawa z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych i 

rachunkowości.

2.      Umiejętności organizacyjne.

3.      Komunikatywność, odpowiedzialność.

4.      Umiejętność analitycznego myślenia

5.      Znajomość obsługi komputera.

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie rachunkowości jednostki

2.      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3.      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym.

4.   Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

      operacji gospodarczych i finansowych.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys ( CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

2.      List motywacyjny.

3.      Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( dyplom)

4.      Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy.

5.      Kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

6.      Kwestionariusz osobowy.

7.      Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

      przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

      przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

8.      Kopie innych dodatkowych dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim ul Główna 16  64-412 Chrzypsko Wielkie pokój 17 z dopiskiem :

"Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w OPS Chrzypsko Wielkie”

w terminie do dnia 16 kwietnia 2007r. do godziny 15-tej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej     ( www.  bip.chrzypsko.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka i Urzędu Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź..zm)

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Elżbieta Karge- Obrocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (15/03/2007 22:25:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (15/03/2007 22:34:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (15/03/2007 22:33:39)
Ogłoszenie Nr 1/2007 - nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO  KIEROWNICZE
 
 
Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie z siedzibą w Chrzypsku Wielkim przy ulicy Głównej 15,
ogłasza nabór na wolne stanowisko
 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
 
Wymagania wobec kandydata:
 
1. Wymagania niezbędne:
- posiada obywatelstwo polskie;
- posiada wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia
  podyplomowe, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji
  pomocy społecznej;
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
- cieszy się nieposzlakowaną opinią;
- posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej;
- brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 
2. Wymagania dodatkowe:
- przedstawienie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej;
- obsługa komputera;
- znajomość przepsów prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej;
- posiadanie prawa jazdy kat.B;
 
3. Zakres wykonywanych zadań:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim jest gminną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie wszystkich spraw związanych z pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi.
Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS będzie podlegała bezpośrednio Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.
 
Miejsce Pracy:
OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ
W  CHRZYPSKU  WIELKIM
UL.  GŁÓWNA  16
 
4. Wymagane dokumenty:
 
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- wniosek o przyjęcie na stanowisko Kierownika GOPS w Chrzypsku Wielkim;
- wypełniony kwestionariusz osobowy;
- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;
- oświadczenie o niekaralności;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty można składać:
 
1. w sekretariacie (pokój Nr 1)
  Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim
  ul. Główna 15
  64-412 Chrzypsko Wielkie
 
2. za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego)
  na adres:
  Urząd Gminy
  ul. Główna 15
  64-412 Chrzypsko Wielkie
 
  z dopiskiem:
  "Nabór na stanowisko Kierownika GOPS w Chrzypsku Wielkim"
 
  w terminie do 20 kwietnia 2007 r. do godziny 15:00.
 
Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowania kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wójt
Gminy Chrzypsko Wielkie
/-/ Wiesław Bobiarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (16/03/2007 12:39:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (16/03/2007 13:05:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (16/03/2007 13:04:26)
Oferta pracy - informatyk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (20/02/2007 09:17:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (20/02/2007 09:17:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Taberska (20/02/2007 09:17:36)