Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jak załatwić sprawę ? » Obsługa interesantów

Obsługa interesantów

Procedura formalna obsługi interesantów.
Załatwianie spraw.
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. :
- Kodeksem Postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze 
   zmianami )
- Instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 grudnia 1998 r. ( Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zmiami)
- regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim.
Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrywane są  zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5 poz. 46)
OBSŁUGA  INTERESANTÓW.
- pokój Nr 1 - sekretariat, załatwianie spraw z zakresu oświaty ( pomoc materialna dla uczniów,
  obowiązek szkolny, dofinansowanie dokształcania młodocianych pracowników), kadry,
   e-mail  -  urzad@chrzypsko.pl
- pokój Nr 2 - sekretarz i zastępca wójta - organizacja i funkcjonowanie Urzędu, koordynacja
   i  organizacja spraw związanych z wyborami, prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy
   jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły  i placówki oświatowe,
   podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta,
   e-mail  -  sekretarz@chrzypsko.pl
- pokój Nr 3 - Wójt  (przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu a szczgólnie
   w poniedziałki),
   e-mail  - wojt@chrzypsko.pl
REFERAT   KSIĘGOWOŚCI
- pokój Nr 4 - sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych, działaności gospodarczej, zezwolenia
  na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zaświadczeń,
  e-mail  -  podatki@chrzypsko.pl
- pokój Nr 5 - księgowość podatkowa
  e-mail  -  podatki@chrzypsko.pl
- pokój Nr  - Skarbnik
   e-mail  -  skarbnik@chrzypsko.pl
- pokój Nr 7 - rachunkowość budżetowa , płace
   e-mail  - ksiegowosc@chrzypsko.pl
- pokój Nr 8 - kasa, księgowość analityczna
  e-mail  -  ksiegowosc@chrzypsko.pl
URZĄD  STANU  CYWILNEGO
- pokój Nr 14 -  Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe i obrony
  cywilnej, ochotnicze straże pożarne,
   e-mail  -  usc@chrzypsko.pl
- pokój Nr 14 - zastępca kierownika USC, biuro obsługi rady gminy i jej organów, dodatki 
  mieszkaniowe, ochrona zdrowia, kultura i sport,
  e-mail   -   elud@chrzypsko.pl
SAMODZIELNE  STANOWISKA
- pokój Nr 11-  ochrona środowiska (wycinka drzew i krzewów, utrzymanie porządku
  i czystości ...), melioracje, drogi, zarządzanie infrastrukturą techniczną ( wodociągi, kanalizacja,
  oświetlenie uliczne), gospodarka i sprzedaż mienia komunalnego,
   e-mail  -  ekologia@chrzypsko.pl
- pokój Nr 12 - planowanie przestrzenne,  zamówienia publiczne, budownictwo
   e-mail  -  budownictwo@chrzypsko.pl 
- pokój Nr 13 - rolnictwo i łąkarstwo, gospodarka  gruntami ( zbywanie, nabywanie, dzierżawy,
   rekultywacje...), gospodarka  leśna ( zalesienia gruntów, plany urządzania lasów)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Taberska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (02/03/2007 22:34:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Maria Taberska (14/03/2007 17:48:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Król (23/05/2011 08:42:39)