Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznej
 

 Dostęp do informacji publicznej. 1. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

 2. Adres: bip.chrzypsko.pl

 3. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

 4. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 5. Informacja publiczna może być udostępniana również: w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (tablica ogłoszeń)

 6. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w pkt 4 i 5, są oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację oraz datę udostępnienia.

 7. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić  możliwość:                                             a) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk,                                                                                          b) przesłanie informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechniestosowany nośnik informacji.

 8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 9. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt. 8, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 10. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonj we wniosku.

 11. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji umarza się.

 12. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w pkt. 4, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku , podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 13. Podmiot, o którym mowa w pkt. 12, w terminie 14 dni od złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji.


Szczegółowe zasady dostępu do informacji publicznej określa: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

 wniosek

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Taberska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Taberska (05/02/2007 12:46:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Ilona Stęsik (09/02/2007 10:11:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ilona Stęsik (09/02/2007 10:10:15)